Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1. Trình tự thực hiện

a) Tiếp nhận hồ sơ:

- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện nơi có đất.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần hồ sơ và giá trị pháp lý của từng văn bản theo quy định thì ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; luân chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để giải quyết; trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ.

b) Chi nhánh VPĐKĐĐ có trách nhiệm thực hiện:

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, cán bộ thụ lý hồ sơ phải nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực địa nếu phát hiện không phù hợp phải làm văn bản chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho người nộp hồ sơ; trường hợp đã phù hợp thì thực hiện các công việc sau:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Lập hồ sơ trình UBND cấp huyện nơi có đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Luân chuyển giấy chứng nhận về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao cho người sử dụng đất.

c) Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Chi nhánh VPĐKĐĐ thực hiện các công việc sau:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất.

- Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền.

- Chi nhánh VPĐKĐĐ chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần:

1. Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK, được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

3. Văn bản về việc thực hiện việc chuyển quyền hoặc về việc Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.

b) Số lượng: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ (đối với tất cả các trường hợp nêu trên).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh VPĐKĐĐ.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

8. Lệ phí: không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

(Mẫu đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đáp ứng về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của UBND thành phố.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, có hiệu lực ngày 03/3/2017.

- Khoản 11, điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

HỒ SƠ CẦN NỘP

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần:

1. Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK, được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

3. Văn bản về việc thực hiện việc chuyển quyền hoặc về việc Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.

b) Số lượng: 01 bộ

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện

a) Tiếp nhận hồ sơ:

- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện nơi có đất.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần hồ sơ và giá trị pháp lý của từng văn bản theo quy định thì ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; luân chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để giải quyết; trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ.

b) Chi nhánh VPĐKĐĐ có trách nhiệm thực hiện:

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, cán bộ thụ lý hồ sơ phải nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực địa nếu phát hiện không phù hợp phải làm văn bản chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho người nộp hồ sơ; trường hợp đã phù hợp thì thực hiện các công việc sau:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Lập hồ sơ trình UBND cấp huyện nơi có đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Luân chuyển giấy chứng nhận về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao cho người sử dụng đất.

c) Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Chi nhánh VPĐKĐĐ thực hiện các công việc sau:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất.

- Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền.

- Chi nhánh VPĐKĐĐ chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, có hiệu lực ngày 03/3/2017.

- Khoản 11, điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.