Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Đơn vị: 
Sở Xây dựng
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

a) Trình tự đối với cá nhân nước ngoài:

- Bước 1: Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết.

- Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ sở hữu hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở lần đầu ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp bị buộc xuất cảnh hoặc buộc chấm dứt hoạt động tại Việt Nam; Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi.

- Bước 4:Chủ sở hữu nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Trình tự đối với tổ chức nước ngoài

- Bước 1: Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết;

- Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ sở hữu hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động; Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi.

- Bước 4:Chủ sở hữu nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cách thức thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

Đối với cá nhân:

- Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở.

Đối với tổ chức:

- Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu.

*  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức nước ngoài đang sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

*  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân thành phố.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đồng ý gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở.

*  Lệ phí: Không có.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

*  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có đơn gửi UBND thành phố trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng.

*  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nhà ở năm 2014.

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

Đối với cá nhân:

- Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở.

Đối với tổ chức:

- Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

a) Trình tự đối với cá nhân nước ngoài:

- Bước 1: Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết.

- Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ sở hữu hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở lần đầu ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp bị buộc xuất cảnh hoặc buộc chấm dứt hoạt động tại Việt Nam; Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi.

- Bước 4:Chủ sở hữu nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Trình tự đối với tổ chức nước ngoài

- Bước 1: Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết;

- Bước 2: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ sở hữu hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động; Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi.

- Bước 4:Chủ sở hữu nhận kết quả tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cách thức thực hiện:

Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nhà ở năm 2014.

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.