Thủ tục đăng ký sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cùng một Sở GTVT quản lý

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 7.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

+Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.
+ Phòng chuyên môn soát xét hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì in ấn chỉ, trình lãnh đạo ký. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì chuyển lại tổ 01 cửa.
+ Trả kết quả.
* Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở GTVT.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Bản chính Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu BM-PT-4;
+ Bản chính Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính hoặc Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ XMCD của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh).
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Không có

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.
* Phí, lệ phí:
- Lệ phí cấp đăng ký, không cấp biển số: 50.000 đồng/lần cấp
- Lệ phí cấp đăng ký, biển số: 200.000 đồng/lần cấp
* Tên mẫu đơn, tờ khai:
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu BM-PT-4.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Xe máy chuyên dùng được mua bán, cho, tặng, thừa kế trong cùng một thành phố phải đăng ký sang tên chủ sở hữu theo quy định.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ GTVT về sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Bản chính Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu BM-PT-4;
+ Bản chính Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính hoặc Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 7.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

+Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.
+ Phòng chuyên môn soát xét hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì in ấn chỉ, trình lãnh đạo ký. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì chuyển lại tổ 01 cửa.
+ Trả kết quả.
* Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở GTVT.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ GTVT về sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.