Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Đơn vị: 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG ,QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đăng ký kinh doanh.

- Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Công văn đề nghị;

- Bản nội quy lao động của doanh nghiệp.

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

* Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

* Lệ phí:Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ: nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Công văn đề nghị;

- Bản nội quy lao động của doanh nghiệp.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đăng ký kinh doanh.

- Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.