Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

Đơn vị: 
Sở Văn hóa - Thể thao
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THƯ VIỆN
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

-  Bước 1: Người đứng tên thành lập thư viện gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Văn hóa và Thể thao (số 18 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

-  Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao giao Thư Viện Khoa học Tổng hợp thành phố chủ trì phối hợp chỉ đạo kiểm tra điều kiện

-  Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, Thư Viện Khoa học Tổng hợp thành phố đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện cho thư viện.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu  rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của sở

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa và Thể thao

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

-  Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hoạt động thư viện (Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009);

+ Nội quy thư viện.

-  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Văn hóa và Thể thao.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.                    

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-   Đơn đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009).

-   Bảng kê danh mục các tài liệu hiện có trong thư viện (Mẫu 2 ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+  Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với số lượng ít nhất là 500 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện.

+  Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công chúng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hóa.

+ Có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản danh mục vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của thư viện có thể có các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính, các thiết bị viễn thông.

+  Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện:

a) Người đứng tên thành lập thư viện phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; am hiểu về sách báo và lĩnh vực thư viện.

b) Người làm việc trong thư viện phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành thư viện - thông tin. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ thư viện tương đương trình độ đại học thư viện - thông tin.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000. Có hiệu lực từ ngày 01/4/2001.

-  Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện. Có hiệu lực từ ngày 21/8/2002.

-  Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Có hiệu lực từ ngày 21/02/2009.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

-  Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hoạt động thư viện (Mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009);

+ Nội quy thư viện.

-  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

-  Bước 1: Người đứng tên thành lập thư viện gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Văn hóa và Thể thao (số 18 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

-  Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao giao Thư Viện Khoa học Tổng hợp thành phố chủ trì phối hợp chỉ đạo kiểm tra điều kiện

-  Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, Thư Viện Khoa học Tổng hợp thành phố đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện cho thư viện.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu  rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của sở

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa và Thể thao

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000. Có hiệu lực từ ngày 01/4/2001.

-  Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện. Có hiệu lực từ ngày 21/8/2002.

-  Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Có hiệu lực từ ngày 21/02/2009.