Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức yêu cầu đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp Hải Phòng.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Hành chính tư pháp xem xét và trình Giám đốc Sở Tư pháp trả lời tổ chức có yêu cầu đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình.

- Trong thời gian quy định, Phòng Hành chính Tư pháp xem xét và trình Giám đốc Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm.

Trường hợp từ chối cho thay đổi, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Hội Liên hiệp phụ nữ và nêu rõ lý do.

- Tổ chức nhận Giấy đăng ký hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  của Sở Tư pháp.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp.

 Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký hoạt động (theo mẫu) ;

+ Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm;

+ Giấy tờ chứng mình về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;

+ Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm được cấp chưa quá 03 tháng, tính đến ngày nhận hộ sơ;

+ Bản sao quy chế hoạt động.

Ghi chú: Bản sao giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực hợp lệ; trường hợp bản sao giấy tờ không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

 Số lượng hồ sơ:01 bộ.

 Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động (theo mẫu) cho Trung tâm.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp Hải Phòng.

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm .

 Phí, lệ phí: Không.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Điều kiện để thành lập Trung tâm:

+ Có quy chế hoạt động bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận được Hội Liên hiệp phụ nữ phê duyệt;

+ Có địa điểm, trang thiệt bị, nhân lực cần thiết bảo đảm hoạt động Trung tâm. Địa điểm hoạt động của Trung tâm có thể độc lập với địa điểm mở lớp tư vấn, hỗ trợ, nhưng phải bảo đảm về diện tích, tiện nghi làm việc, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Trung tâm phải có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chuyên trách; ngoài ra được sử dụng cộng tác viên là chuyên gia thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa - xã hội, pháp luật để thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ;

+Người dự kiến đứng đầu Trung tâm là người không có tiền án.

- Trường hợp Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký hoạt động (theo mẫu) ;

+ Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm;

+ Giấy tờ chứng mình về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;

+ Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm được cấp chưa quá 03 tháng, tính đến ngày nhận hộ sơ;

+ Bản sao quy chế hoạt động.

Ghi chú: Bản sao giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực hợp lệ; trường hợp bản sao giấy tờ không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

 Số lượng hồ sơ:01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức yêu cầu đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp Hải Phòng.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Hành chính tư pháp xem xét và trình Giám đốc Sở Tư pháp trả lời tổ chức có yêu cầu đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình.

- Trong thời gian quy định, Phòng Hành chính Tư pháp xem xét và trình Giám đốc Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm.

Trường hợp từ chối cho thay đổi, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Hội Liên hiệp phụ nữ và nêu rõ lý do.

- Tổ chức nhận Giấy đăng ký hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  của Sở Tư pháp.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình.