Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị: 
Sở Văn hóa - Thể thao
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin phép đăng cai đến Sở Văn hóa và Thể thao

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, báo cáo UBND thành phố.

Bước 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định cho phép tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của thành phố.

Nếu không cho phép phải nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả

*    Cách thức thực hiện:

Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cách thức thực hiện.

*    Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ

(1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao);

(2) Điều lệ giải thể thao;

(3) Danh sách ban tổ chức giải thể thao;

(4) Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao;

(5) Tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.

- Số lượng hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số lượng hồ sơ.

*    Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

*    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
*    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấptỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cơ quan trực tiếp thực hiện.

*    Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             
*    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực  từ ngày 01/7/2007.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 *    Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ

(1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao);

(2) Điều lệ giải thể thao;

(3) Danh sách ban tổ chức giải thể thao;

(4) Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao;

(5) Tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.

- Số lượng hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số lượng hồ sơ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin phép đăng cai đến Sở Văn hóa và Thể thao

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, báo cáo UBND thành phố.

Bước 3: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định cho phép tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của thành phố.

Nếu không cho phép phải nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả

*    Cách thức thực hiện:

Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cách thức thực hiện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 *    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực  từ ngày 01/7/2007.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.