Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu theo mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT- BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi văn bản yêu cầu đếnVăn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Khi nhận được phiếu yêu cầu/văn bản yêu cầu hợp lệ, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu. Mẫu hợp đồng cung cấp, khai thác dữ liệu đất đai theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT- BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đối với cá nhân; giấy giới thiệu đối với tổ chức.

+ Phiếu yêu cầu theo mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT- BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

 - Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ trong ngày làm việc  thì Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

- Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Dữ liệu đất đai trên giấy.

8. Phí:

- Quy định tại Quyết định số 415/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND thành phố về việc điều chỉnh thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Thỏa thuận theo Hợp đồng giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và tổ chức, cá nhân yêu cầu.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 01/PYC: Phiếu đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT- BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mẫu số 02: Hợp đồng cung cấp, khai thác dữ liệu đất đai ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT- BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên- Môi trường về việc xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

- Quyết định số 415/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND thành phố về việc điều chỉnh thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đối với cá nhân; giấy giới thiệu đối với tổ chức.

+ Phiếu yêu cầu theo mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT- BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu theo mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT- BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi văn bản yêu cầu đếnVăn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Khi nhận được phiếu yêu cầu/văn bản yêu cầu hợp lệ, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu. Mẫu hợp đồng cung cấp, khai thác dữ liệu đất đai theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT- BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên- Môi trường về việc xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

- Quyết định số 415/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008 của UBND thành phố về việc điều chỉnh thu phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.