Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

  Trình tự thực hiện:

- Hội Liên hiệp phụ nữ gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm cho Sở Tư pháp, nơi Trung tâm đăng ký hoạt động. Trung tâm phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp, nơi đã đăng ký hoạt động.

+ Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trung tâm bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền khác gửi Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định tuớc quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động.

- Trước ngày chấm dứt hoạt động, Trung tâm có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ (nếu có) với tổ chức, cá nhân có liên quan và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp.

 Thành phần hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ trong trường hợp Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định giải thể Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài gồm:

+ Văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố;

+ Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm;

+ Văn bản báo cáo về việc đã thanh toán xong mọi khoản nợ (nếu có) với tổ chức, cá nhân có liên quan và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động.

- Thành phần hồ sơ trong trường hợp Trung tâm bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm:

+ Quyết định tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động;

+ Văn bản cáo cáo về việc đã thanh toán xong mọi khoản nợ (nếu có) với tổ chức, cá nhân có liên quan và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động.

 Số lượng hồ sơ:01 bộ.

 Thời hạn giải quyết:

+ Đối với trường hợp Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định giải thể Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: Chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động của Trung tâm, Hội Liên hiệp phụ nữ phải có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm gửi Sở Tư pháp, nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.

+ Đối với trường hợp Trung tâm bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Sở Tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền khác gửi Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động chậm nhất 30 ngày trước ngày Trung tâm bị buộc chấm dứt hoạt động.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp Hải Phòng.

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

 Phí, lệ phí: Không.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình. 

HỒ SƠ CẦN NỘP

 Thành phần hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ trong trường hợp Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định giải thể Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài gồm:

+ Văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố;

+ Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm;

+ Văn bản báo cáo về việc đã thanh toán xong mọi khoản nợ (nếu có) với tổ chức, cá nhân có liên quan và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động.

- Thành phần hồ sơ trong trường hợp Trung tâm bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm:

+ Quyết định tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động;

+ Văn bản cáo cáo về việc đã thanh toán xong mọi khoản nợ (nếu có) với tổ chức, cá nhân có liên quan và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động.

 Số lượng hồ sơ:01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  Trình tự thực hiện:

- Hội Liên hiệp phụ nữ gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm cho Sở Tư pháp, nơi Trung tâm đăng ký hoạt động. Trung tâm phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp, nơi đã đăng ký hoạt động.

+ Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trung tâm bị tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền khác gửi Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định tuớc quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động.

- Trước ngày chấm dứt hoạt động, Trung tâm có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ (nếu có) với tổ chức, cá nhân có liên quan và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình.