Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG
Cấp hành chính: 
Xã-Phường
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp xã nơi thương nhân dự kiến đặt địa điểm sản xuất;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ;

- Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, thẩm định, cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại; nếu từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận “một cửa” UBND cấp xã xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp xã.

* Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (theo mẫu);

+ Bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (đã được cấp);

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

- Số bộ hồ sơ: 02 (hai) bộ hồ sơ gồm 01 (một) bộ gửi UBND cấp xã và 01 (một) bộ lưu tại tổ chức, cá nhân xin cấp phép.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.  

* Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (Cấp sửa đổi, bổ sung)

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại theo Phụ lục 17 Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

* Yêu cầu, điều kiện: Có sự thay đổi nội dung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản  xuất, kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (theo mẫu);

+ Bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (đã được cấp);

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

- Số bộ hồ sơ: 02 (hai) bộ hồ sơ gồm 01 (một) bộ gửi UBND cấp xã và 01 (một) bộ lưu tại tổ chức, cá nhân xin cấp phép.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp xã nơi thương nhân dự kiến đặt địa điểm sản xuất;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ;

- Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, thẩm định, cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại; nếu từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận “một cửa” UBND cấp xã xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp xã.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản  xuất, kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.