Thủ tục cấp lại thẻ an toàn điện

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐIỆN
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề cấp lại thẻ an toàn điện tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (gửi Người sử dụng lao động 01 bản, lưu 01 bản). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn Người sử dụng lao động tiếp tục hoàn thiện hồ sơ;

- Bước 3: Trong thời gian mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra hồ sơ lưu và cấp lại thẻ an toàn điện cho người lao động. Trường hợp từ chối cấp lại thẻ an toàn điện, Sở Công Thương có văn bản trả lời Người sử dụng lao động và nêu rõ lý do;

- Bước 4: Người sử dụng lao động nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;

+ 02 ảnh (2x3) cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ an toàn điện (cấp lại)

* Phí, lệ phí: Không quy định.

* Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại thẻ an toàn điện

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo làm mất hoặc làm hỏng thẻ an toàn điện.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật điện lực 2004;

- Luật điện lực sửa đổi, bổ sung năm 2012;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy đinh chi tiêt thi hành Luật Điện lực;

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;

+ 02 ảnh (2x3) cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề cấp lại thẻ an toàn điện tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (gửi Người sử dụng lao động 01 bản, lưu 01 bản). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn Người sử dụng lao động tiếp tục hoàn thiện hồ sơ;

- Bước 3: Trong thời gian mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra hồ sơ lưu và cấp lại thẻ an toàn điện cho người lao động. Trường hợp từ chối cấp lại thẻ an toàn điện, Sở Công Thương có văn bản trả lời Người sử dụng lao động và nêu rõ lý do;

- Bước 4: Người sử dụng lao động nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật điện lực 2004;

- Luật điện lực sửa đổi, bổ sung năm 2012;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy đinh chi tiêt thi hành Luật Điện lực;

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.