Thủ tục cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐIỆN
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực tại Bộ phận "một cửa" Sở Công Thương;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (gửi cá nhân 01 bản, lưu 01 bản). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra hồ sơ lưu và cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực theo thời hạn sử dụng của thẻ cũ.

- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận "một cửa" Sở Công Thương

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp lại thẻ của đơn vị quản lý Kiểm tra viên điện lực;

2. Đơn đề nghị cấp lại thẻ của Kiểm tra viên điện lực

3. 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm;

4. Thẻ Kiểm tra viên điện lực (đối với trường hợp thẻ bị hỏng).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức,cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Sở Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Kiểm tra viên điện lực (cấp lại)

* Phí, lệ phí: Không.

 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Thẻ Kiểm tra viên điện lực còn thời hạn sử dụng bị mất hoặc bị hỏng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp lại thẻ của đơn vị quản lý Kiểm tra viên điện lực;

2. Đơn đề nghị cấp lại thẻ của Kiểm tra viên điện lực

3. 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm;

4. Thẻ Kiểm tra viên điện lực (đối với trường hợp thẻ bị hỏng).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực tại Bộ phận "một cửa" Sở Công Thương;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (gửi cá nhân 01 bản, lưu 01 bản). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương kiểm tra hồ sơ lưu và cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực theo thời hạn sử dụng của thẻ cũ.

- Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận "một cửa" Sở Công Thương

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.