Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ;

- Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Công Thương thuộc UBND cấp huyện căn cứ vào hồ sơ lưu để xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (giữ nguyên thời hạn như giấy phép cũ). Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện nơi nộp hồ sơ xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả.  

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh(theo mẫu);

+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp (nếu có);

- Số bộ hồ sơ: 02 (hai) bộ gồm 01 (một) bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép và 01 (một) lưu tại tổ chức, cá nhân xin cấp phép.  

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Công Thương các quận, huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng/ Phòng Công Thương các quận, huyện.

* Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (cấp lại).

* Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp phép: 200.000đ/ giấy/lần cấp

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu quy định tại Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

* Yêu cầu, điều kiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

* Căn cứ pháp lý:

- Nghị  định số  94/2012/NĐ-CP ngày  12/11/2012 của Chính phủ về  sản  xuất, kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh(theo mẫu);

+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp (nếu có);

- Số bộ hồ sơ: 02 (hai) bộ gồm 01 (một) bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép và 01 (một) lưu tại tổ chức, cá nhân xin cấp phép.   

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ;

- Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Công Thương thuộc UBND cấp huyện căn cứ vào hồ sơ lưu để xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (giữ nguyên thời hạn như giấy phép cũ). Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện nơi nộp hồ sơ xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả.  

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý:

- Nghị  định số  94/2012/NĐ-CP ngày  12/11/2012 của Chính phủ về  sản  xuất, kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.