Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HÓA CHẤT
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

- Bước 1:  Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc hư hỏng, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gửi đến Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương để xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (gửi cá nhân 01 bản, lưu 01 bản). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3:  Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương thực kiểm tra hồ sơ lưu và cấp lại Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do;

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 03 Phụ lục II);

- Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận (cấp lại)

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 03: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

* Phí, lệ phí: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Đã được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

- Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 08/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 03 Phụ lục II);

- Hai (02) ảnh (cỡ 2x3 cm) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Bước 1:  Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc hư hỏng, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gửi đến Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương để xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (gửi cá nhân 01 bản, lưu 01 bản). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3:  Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương thực kiểm tra hồ sơ lưu và cấp lại Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do;

- Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 08/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.