Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Đơn vị: 
Sở Văn hóa - Thể thao
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC VĂN HÓA
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức xin cấp giấy phép khai quật khẩn cấp gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (số 18 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ và báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy phép khai quật khẩn cấp.

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy phép khai quật khẩn cấp và báo cáo ngay cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trường hợp không cấp giấy phép, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Bước 4: Tổ chức nhận giấy phép khai quật khẩn cấp.

* Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Văn hóa và Thể thao

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị.

-  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC : Sở Văn hóa và Thể thao

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai quật khẩn cấp.      

* Phí, lệ phí: Không.       

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

-  Trong trường hợp địa điểm khảo cổ đang bị hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại.

-  Các tổ chức được thăm dò, khai quật khảo cổ:

+ Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước.

+ Trường đại học có bộ môn khảo cổ học.

+  Bảo tàng, Ban Quản lý di tích của Nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ.

+ Hội có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở Trung ương.

- Người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các điều kiện sau đây:

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành khảo cổ học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác có liên quan đến khảo cổ học;

+ Có ít nhất 05 năm trực tiếp làm công tác khảo cổ;

+ Được tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Trong trường hợp cần thay đổi người chủ trì thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 06/11/2010.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/02/2012.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị.

-  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức xin cấp giấy phép khai quật khẩn cấp gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (số 18 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ và báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy phép khai quật khẩn cấp.

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy phép khai quật khẩn cấp và báo cáo ngay cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trường hợp không cấp giấy phép, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Bước 4: Tổ chức nhận giấy phép khai quật khẩn cấp.

* Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Văn hóa và Thể thao

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.

-  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

-  Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. Có hiệu lực từ ngày 06/11/2010.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/02/2012.