Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Đơn vị: 
Sở Văn hóa - Thể thao
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC VĂN HÓA
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước1: Tổ chức, cá nhân tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc đến UBND thành phố (qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao - Số 18 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo Giám đốc Sở để Giám đốc Sở chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Văn hóa chủ trì phối hợp với các bộ phận chuyên môn tham mưu.

Bước 3: Giám đốc Sở tham mưu cho UBND thành phố cấp phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải có  văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân tổ chức trại sáng tác điêu khắc nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao.

* Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (Số 18 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;

+ Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt

+ Thể lệ;

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện :  Sở Văn hóa và Thể thao

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc hoặc văn bản trả lời

* Phí lệ phí: Không     

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép Mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC : 

Cơ quan, tổ chức Việt nam đề nghị cấp Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc phải đáp ứng các điều kiện sau:

-  Có chức năng hoạt động văn hóa,nghệ thuật.

-  Có Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-  Có thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 9 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;

+ Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt

+ Thể lệ;

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước1: Tổ chức, cá nhân tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc đến UBND thành phố (qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao - Số 18 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo Giám đốc Sở để Giám đốc Sở chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ Văn hóa chủ trì phối hợp với các bộ phận chuyên môn tham mưu.

Bước 3: Giám đốc Sở tham mưu cho UBND thành phố cấp phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải có  văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân tổ chức trại sáng tác điêu khắc nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao.

* Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (Số 18 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.