Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước ngày 30/9 của những năm lẻ, các cơ sở công nghiệp nông thôn nộp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (gửi tổ chức 01 bản, lưu hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 01 bản);

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Sở Công Thương có văn bản gửi cơ sở công nghiệp nông thôn để sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, cơ sở công nghiệp nông thôn phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở Công Thương.

- Bước 4: Trước ngày 30/11. Sở Công Thương gửi hồ sơ bình chọn tới Hội đồng bình chọn cấp thành phố. Hội đồng bình chọn cấp thành phố tổ chức bình chọn và trình UBND thành phố ra Quyết định công nhận và Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố.

- Bước 5: Hội đồng bình chọn tổ chức trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

* Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (theo mẫu) kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn.

2. Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo mẫu) kèm 03 ảnh của sản phẩm, kích thước (10x15) cm của sản phẩm được chụp tại 3 góc độ khác nhau( chính diện, mặt bên, từ trên xuống);

3. Bản sao hợp lệ các tài liệu liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.

4.  Bản sao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện còn giá trị;

5. Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (theo mẫu)

Ghi chú: Trong trường hợp không tổ chức bình chọn cấp huyện, thì cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ theo các điểm 1, 2 và 3 trên gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, có văn bản gửi đăng ký tham gia bình chọn cấp thành phố.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trước 31/12 của năm bình chọn

* Đối tượng thực hiện: Các cơ sở công nghiệp nông thôn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Công Thương

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện theo Quyết định thành lập Hội đồng bình chọn.

* Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư số 26/2014/TT-BCT.

- Thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn sản phẩm đăng ký bình chọn theo mẫu tại Phụ lục 02 Thông tư số 26/2014/TT-BCT;

* Yêu cầu, điều kiện:

Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm).

- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn.

- Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

+ Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;

+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;

+ Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;

+ Tiêu chí khác.

* Căn cứ pháp lý :

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

- Quyết định số 2644/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (theo mẫu) kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn.

2. Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo mẫu) kèm 03 ảnh của sản phẩm, kích thước (10x15) cm của sản phẩm được chụp tại 3 góc độ khác nhau( chính diện, mặt bên, từ trên xuống);

3. Bản sao hợp lệ các tài liệu liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.

4.  Bản sao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện còn giá trị;

5. Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (theo mẫu)

Ghi chú: Trong trường hợp không tổ chức bình chọn cấp huyện, thì cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ theo các điểm 1, 2 và 3 trên gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, có văn bản gửi đăng ký tham gia bình chọn cấp thành phố.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước ngày 30/9 của những năm lẻ, các cơ sở công nghiệp nông thôn nộp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (gửi tổ chức 01 bản, lưu hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 01 bản);

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Sở Công Thương có văn bản gửi cơ sở công nghiệp nông thôn để sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, cơ sở công nghiệp nông thôn phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở Công Thương.

- Bước 4: Trước ngày 30/11. Sở Công Thương gửi hồ sơ bình chọn tới Hội đồng bình chọn cấp thành phố. Hội đồng bình chọn cấp thành phố tổ chức bình chọn và trình UBND thành phố ra Quyết định công nhận và Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố.

- Bước 5: Hội đồng bình chọn tổ chức trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý :

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

- Quyết định số 2644/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng.