Thủ tục Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:    

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cá nhân nộp hồ sơ dự học Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại cơ sở được phép đào tạo lái xe ô tô và cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng có đủ điều kiện.

- Giải quyết TTHC:

+ Tuyển sinh và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo chương trình quy định.

+ Báo cáo mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ với Sở Giao thông vận tải theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.

+ Tổ chức kiểm tra, cấp Chứng chỉ cho người học đạt yêu cầu và lập biên bản kết quả kiểm tra bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo mẫu quy định 

+ Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở đào tạo lái xe ô tô và cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng có đủ điều kiện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (bản chính);

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản photocopy);

+ 03 ảnh màu kích thước 2x3cm chụp không quá 06 tháng, kiểu chứng minh nhân dân.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ kiểm tra.

* Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện::

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ sở được phép đào tạo lái xe ô tô và cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng có đủ điều kiện hoặc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng (nếu cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ không còn hoạt động).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng ban chuyên môn

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan phối hợp: Không có.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

* Phí và lệ phí: 30.000 đồng

* Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  Điều kiện đối với người học lái xe:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị dự học bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (bản chính);

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản photocopy);

+ 03 ảnh màu kích thước 2x3cm chụp không quá 06 tháng, kiểu chứng minh nhân dân.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:    

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cá nhân nộp hồ sơ dự học Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại cơ sở được phép đào tạo lái xe ô tô và cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng có đủ điều kiện.

- Giải quyết TTHC:

+ Tuyển sinh và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo chương trình quy định.

+ Báo cáo mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ với Sở Giao thông vận tải theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.

+ Tổ chức kiểm tra, cấp Chứng chỉ cho người học đạt yêu cầu và lập biên bản kết quả kiểm tra bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ theo mẫu quy định 

+ Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở đào tạo lái xe ô tô và cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng có đủ điều kiện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.