Thủ tục Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động

Đơn vị: 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Cơ sở lao động, kể cả chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở tại địa phương, đơn vị đến thi công tại địa phương phải thực hiện báo cáo công tác an toàn - vệ sinh lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động địa phương, định kỳ một năm hai lần.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 05 tháng 7.

- Báo cáo năm gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bản báo cáo

* Thời hạn giải quyết:

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở có sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức Chính trị - xã hội, tổ chức Xã hội nghề nghiệp và các tổ chức phi chính phủ khác đóng trụ sở tại Việt Nam

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Kết quả thực hiện TTHC: Không quy định.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp (phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong cơ sở lao động./.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bản báo cáo

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Cơ sở lao động, kể cả chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở tại địa phương, đơn vị đến thi công tại địa phương phải thực hiện báo cáo công tác an toàn - vệ sinh lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động địa phương, định kỳ một năm hai lần.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 05 tháng 7.

- Báo cáo năm gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong cơ sở lao động./.