Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1. Trình tự thực hiện

a)  Tiếp nhận hồ sơ:

- Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần hồ sơ và giá trị pháp lý của từng văn bản theo quy định thì ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) để giải quyết; trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ.

b) VPĐKĐĐ thực hiện các công việc sau:

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, cán bộ thụ lý hồ sơ phải nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực địa nếu phát hiện không phù hợp phải làm văn bản chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho người nộp hồ sơ;

- Lập hồ sơ trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Tờ trình trình UBND thành phố Quyết định thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất.

- Sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định thu hồi đất, cho thuê đất, VPĐKĐĐ chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định tiền thuê đất.

Trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận.

c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Hợp đồng mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự (bản gốc);

- Công văn trả lại đất thuê cho Nhà nước của bên bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê (đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê);

- Giấy chứng nhận (bản gốc);

- Hợp đồng thuê đất (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

4. Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan được uỷ quyền: Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với tổ chức, ngýời Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: VPĐKĐĐ;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã, cơ quan thuế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận; Hợp đồng thuê đất. 

8. Lệ phí

- Đối với tổ chức:

+ Phí thẩm định hồ sơ: 1.800.000,0 đồng/hồ sơ;

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:

. Chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000,0 đồng/giấy;

Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 350.000 đồng/giấy (dưới 1.000,0 m2); 450.000,0 đồng/giấy (từ 1.000,0 m2 trở lên).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

b) Bên mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

 (11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Điểm d khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai năm 2013;

- Khoản 5 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, có hiệu lực ngày 03/3/2017.

- Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 415/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008; Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 của UBND thành phố Hải Phòng.     

HỒ SƠ CẦN NỘP

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Hợp đồng mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự (bản gốc);

- Công văn trả lại đất thuê cho Nhà nước của bên bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê (đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê);

- Giấy chứng nhận (bản gốc);

- Hợp đồng thuê đất (bản gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện

a)  Tiếp nhận hồ sơ:

- Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thành phần hồ sơ và giá trị pháp lý của từng văn bản theo quy định thì ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ; luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) để giải quyết; trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ.

b) VPĐKĐĐ thực hiện các công việc sau:

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, cán bộ thụ lý hồ sơ phải nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực địa nếu phát hiện không phù hợp phải làm văn bản chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho người nộp hồ sơ;

- Lập hồ sơ trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Tờ trình trình UBND thành phố Quyết định thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất.

- Sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định thu hồi đất, cho thuê đất, VPĐKĐĐ chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định tiền thuê đất.

Trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận.

c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận cho người nộp hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 (11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Điểm d khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai năm 2013;

- Khoản 5 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, có hiệu lực ngày 03/3/2017.

- Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 415/2008/QĐ-UBND ngày 13/3/2008; Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 của UBND thành phố Hải Phòng.