Thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

Trước khi giảm tần suất chạy xe trên tuyến ít nhất 10 ngày, doanh nghiệp, hợp tác xã phải gửi thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu.

- Giải quyết TTHC:

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cập nhật các thông tin về việc giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vào biểu đồ chạy xe đồng thời công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Sau thời điểm giảm số chuyến  xe chạy trên tuyến chậm nhất 05 ngày làm việc, doanh nghiệp, hợp tác xã phải nộp lại phù hiệu của các xe ngừng khai thác trên tuyến cho Sở Giao thông vận tải nơi cấp.Trước khi doanh nghiệp, hợp tác xã giảm số chuyến xe chạy trên tuyến ít nhất 03 ngày, bến xe hai đầu tuyến có trách nhiệm thông báo công khai tại bến xe.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cập nhật các thông tin về việc giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vào biểu đồ chạy xe đồng thời công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở

* Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

-Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

-Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Không có.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải cập nhật các thông tin về việc giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vào biểu đồ chạy xe đồng thời công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở

* Phí, lệ phí: Không có.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định.

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

Trước khi giảm tần suất chạy xe trên tuyến ít nhất 10 ngày, doanh nghiệp, hợp tác xã phải gửi thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định đến Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu.

- Giải quyết TTHC:

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cập nhật các thông tin về việc giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vào biểu đồ chạy xe đồng thời công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Sau thời điểm giảm số chuyến  xe chạy trên tuyến chậm nhất 05 ngày làm việc, doanh nghiệp, hợp tác xã phải nộp lại phù hiệu của các xe ngừng khai thác trên tuyến cho Sở Giao thông vận tải nơi cấp.Trước khi doanh nghiệp, hợp tác xã giảm số chuyến xe chạy trên tuyến ít nhất 03 ngày, bến xe hai đầu tuyến có trách nhiệm thông báo công khai tại bến xe.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.