Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng Giám định tư pháp

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

 Trình tự thực hiện:

- Văn phòng giám định tư pháp có yêu cầu thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp HảiPhòng.

- Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định. Trường hợp không cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại SởTư pháp.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ :

+ Đơn xin phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

+ Đề án về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, trong đó nêu rõ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

+ Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp phù hợp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

+ Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp đã được cấp.

Ghi chú: Bản sao giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực hợp lệ; trường hợp bản sao giấy tờ không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định là 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định là 15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp Hải Phòng.

 Kết quả thực hiện  thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thay đổi bổ sung lĩnh vực Giám định của Văn phòng Giám định tư pháp.

 Phí, lệ phí: Không.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- SởTư pháp HảiPhòng là nơi Văn phòng Giám định tư pháp đã đăng ký hoạt động.

- Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, Văn phòng giám định tư pháp thực hiện đăng ký nội dung thay đổi, bổ sung tại Sở Tư pháp; quá thời hạn nêu trên, Văn phòng giám định tư pháp không thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định thì quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định hết hiệu lực.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật giám định tư pháp 2012;

- Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ :

+ Đơn xin phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

+ Đề án về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, trong đó nêu rõ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

+ Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp phù hợp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

+ Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp đã được cấp.

Ghi chú: Bản sao giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực hợp lệ; trường hợp bản sao giấy tờ không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 Trình tự thực hiện:

- Văn phòng giám định tư pháp có yêu cầu thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp HảiPhòng.

- Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định. Trường hợp không cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại SởTư pháp.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật giám định tư pháp 2012;

- Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.