Thành lập tổ chức thanh niên xung phong thành phố

Đơn vị: 
Sở Nội vụ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đoàn THCS HCM thành phố Hải Phòng gửi hồ sơ trình UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

- Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

- Bước 3: Đoàn THCS HCM thành phố Hải Phòng ra quyết định về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được UBND thành phố chấp thuận.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn thư (bộ phận một cửa) Sở Nội vụ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của Thành đoàn gửi Sở Nội vụ để trình UBND thành phố cho ý kiến về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

- Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Thành ủy về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

- Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong gồm các nội dung sau:

+ Loại hình tổ chức cần thành lập thanh niên xung phong;

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong;

+  Cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên xung phong mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có).

- Đối với việc thành lập Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung nêu trên, đề án còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành thành phố liên quan, bao gồm các Sở: Giáo dục đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tài chính.

- Tài liệu chứng minh điều kiện để được thành lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 12/2011/NĐ-CP.

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 lưu ở VP UBNDTP, 01 lưu ở Sở Nội vụ).

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đoàn THCS HCM thành phố Hải Phòng.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ý kiến bằng văn bản của UBND thành phố về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong và quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn THCS HCM thành phố Hải Phòng trong trường hợp được Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận.

* Lệ phí: Không

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;

- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của Thành đoàn gửi Sở Nội vụ để trình UBND thành phố cho ý kiến về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

- Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Thành ủy về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

- Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong gồm các nội dung sau:

+ Loại hình tổ chức cần thành lập thanh niên xung phong;

+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức thanh niên xung phong;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong;

+  Cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên xung phong mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong;

+ Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có).

- Đối với việc thành lập Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung nêu trên, đề án còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành thành phố liên quan, bao gồm các Sở: Giáo dục đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tài chính.

- Tài liệu chứng minh điều kiện để được thành lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 12/2011/NĐ-CP.

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đoàn THCS HCM thành phố Hải Phòng gửi hồ sơ trình UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

- Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.

- Bước 3: Đoàn THCS HCM thành phố Hải Phòng ra quyết định về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được UBND thành phố chấp thuận.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn thư (bộ phận một cửa) Sở Nội vụ

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý cử thủ tục hành chính:

- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;

- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.