Thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1. Trình tự thực hiện: 

a- Chủ dự án nộp hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường (Phương án) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra về thẩm quyền và đối soát với danh mục hồ sơ; nếu hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, luân chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường để giải quyết; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

b- Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra lại thẩm quyền và tính đầy đủ của hồ sơ; nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu thẩm định, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường cho Dự án trong vòng 10 (mýời) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sõ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trường ra văn bản thông báo cho Chủ dự án để bổ sung hồ sơ hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở thông báo trả lại hồ sơ.

c- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết ðịnh thành lập Hội ðồng thẩm ðịnh, chủ dự án nộp lệ phí thẩm ðịnh, trong trýờng hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trýờng tiến hành các hoạt ðộng hỗ trợ theo quy ðịnh tại ðiều 5 Thông tý 38/2015/TT-BTNMT trong vòng 12 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội ðồng thẩm ðịnh; tổ chức họp Hội ðồng thẩm ðịnh trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết ðịnh thành lập Hội ðồng thẩm ðịnh hoặc trýờng hợp ðã tiến hành các hoạt ðộng hỗ trợ. Sau khi họp thẩm ðịnh, Sở Tài nguyên và Môi trýờng ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trýờng ra thông báo kết quả thẩm ðịnh của Hội ðồng thẩm ðịnh cho chủ dự án trong thời gian không quá 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày họp Hội ðồng thẩm ðịnh. Thời gian chỉnh sửa, bổ sung không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định.

d- Sau khi Chủ dự án gửi đến Chi cục Bảo vệ môi trường hồ sơ phương án cải tạo phục hồi môi trường đã hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định kèm theo văn bản giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung; Chi cục Bảo vệ môi trường rà soát, đối chiếu nếu đạt yêu cầu, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường của dự án; nếu chưa đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền Chi cục Bảo vệ môi trường có văn bản yêu cầu chủ dự án tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoặc văn bản xin ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định. Trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thẩm định mà tổ chức, cá nhân không chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở có văn bản thông báo trả lại hồ sơ.

e- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Chủ dự án nhận quyển phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được xác nhận tại mặt sau trang phụ bìa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

- Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực thẩm định. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi là cơ quan thụ lý, giải quyết TTHC.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Một (01) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (bản chính);

+ Tám (08) quyển phương án cải tạo, phục hồi môi trường kèm các bản vẽ liên quan. Cấu trúc và yêu cầu nội dung của Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và hình thức trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 và Phục lục 10a Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Một (01) báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận (bản sao) kèm theo Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận đăng ký (bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm định: 35 (ba mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày chủ dự án hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định.

Thời gian thẩm định không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ và thời gian chỉnh sửa, bổ sung.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức/cá nhân

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan  trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành có chuyên môn liên quan và Ủy ban nhân dân quận/huyện nơi triển khai dự án.

7. Kết quả thực hiện TTHC:

- Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Ủy ban nhân dân thành phố

- Quyển phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được Sở TNMT xác nhận tại mặt sau trang phụ bìa.

8. Lệ phí: Không có

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu tại Phụ lục 1A Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Cấu trúc và yêu cầu nội dung của phýõng án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Mẫu trang phụ bìa của phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 10a Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Chủ dự án phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận đăng ký theo quy định.

- Đối với tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án cải tạo, phục hồi được phê duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31/12/2016.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/ 11/2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thu hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Một (01) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (bản chính);

+ Tám (08) quyển phương án cải tạo, phục hồi môi trường kèm các bản vẽ liên quan. Cấu trúc và yêu cầu nội dung của Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và hình thức trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 và Phục lục 10a Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Một (01) báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận (bản sao) kèm theo Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận đăng ký (bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện: 

a- Chủ dự án nộp hồ sơ phương án cải tạo, phục hồi môi trường (Phương án) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra về thẩm quyền và đối soát với danh mục hồ sơ; nếu hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, luân chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường để giải quyết; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

b- Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra lại thẩm quyền và tính đầy đủ của hồ sơ; nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu thẩm định, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường cho Dự án trong vòng 10 (mýời) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sõ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trường ra văn bản thông báo cho Chủ dự án để bổ sung hồ sơ hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở thông báo trả lại hồ sơ.

c- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết ðịnh thành lập Hội ðồng thẩm ðịnh, chủ dự án nộp lệ phí thẩm ðịnh, trong trýờng hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trýờng tiến hành các hoạt ðộng hỗ trợ theo quy ðịnh tại ðiều 5 Thông tý 38/2015/TT-BTNMT trong vòng 12 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội ðồng thẩm ðịnh; tổ chức họp Hội ðồng thẩm ðịnh trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết ðịnh thành lập Hội ðồng thẩm ðịnh hoặc trýờng hợp ðã tiến hành các hoạt ðộng hỗ trợ. Sau khi họp thẩm ðịnh, Sở Tài nguyên và Môi trýờng ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trýờng ra thông báo kết quả thẩm ðịnh của Hội ðồng thẩm ðịnh cho chủ dự án trong thời gian không quá 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày họp Hội ðồng thẩm ðịnh. Thời gian chỉnh sửa, bổ sung không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định.

d- Sau khi Chủ dự án gửi đến Chi cục Bảo vệ môi trường hồ sơ phương án cải tạo phục hồi môi trường đã hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định kèm theo văn bản giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung; Chi cục Bảo vệ môi trường rà soát, đối chiếu nếu đạt yêu cầu, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường của dự án; nếu chưa đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền Chi cục Bảo vệ môi trường có văn bản yêu cầu chủ dự án tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoặc văn bản xin ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định. Trường hợp quá 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thẩm định mà tổ chức, cá nhân không chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở có văn bản thông báo trả lại hồ sơ.

e- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Chủ dự án nhận quyển phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được xác nhận tại mặt sau trang phụ bìa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

- Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực thẩm định. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi là cơ quan thụ lý, giải quyết TTHC.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/ 11/2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thu hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.