Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư

Đơn vị: 
Sở Kế hoạch và Đầu Tư
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền; đồng thời gửi đơn vị thẩm định.

- Cơ quan, đơn vị thẩm định thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở:

+ Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư là việc tiến hành thẩm tra, đánh giá các nội dung quy định tại điều 23 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015;

+ Đơn vị được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt;

+ Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm định có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

 - Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư bằng văn bản để làm cơ sở tiến hành lựa chọn nhà đầu tư.

Cách thức thực hiện:

  - Trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

* Thành phần hồ sơ:

  - Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:

  + Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;

  + Báo cáo thẩm định;

  + Các tài liệu liên quan cần thiết khác.

  - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:

  + Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;

  + Báo cáo thẩm định;

  + Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;

  + Các tài liệu liên quan cần thiết khác.

* Số lượng hồ sơ:

  - 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.

* Thời hạn giải quyết

  - 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình đối với thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

  - 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo thẩm định đối với kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Cơ quan thực hiệnĐơn vị thẩm định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân

Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhBáo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

HỒ SƠ CẦN NỘP

.* Thành phần hồ sơ:

  - Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:

  + Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;

  + Báo cáo thẩm định;

  + Các tài liệu liên quan cần thiết khác.

  - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:

  + Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;

  + Báo cáo thẩm định;

  + Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;

  + Các tài liệu liên quan cần thiết khác.

* Số lượng hồ sơ:

  - 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền; đồng thời gửi đơn vị thẩm định.

- Cơ quan, đơn vị thẩm định thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở:

+ Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư là việc tiến hành thẩm tra, đánh giá các nội dung quy định tại điều 23 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015;

+ Đơn vị được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt;

+ Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm định có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

 - Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư bằng văn bản để làm cơ sở tiến hành lựa chọn nhà đầu tư.

Cách thức thực hiện:

  - Trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.