Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư

Đơn vị: 
Sở Kế hoạch và Đầu Tư
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu trình người có thẩm quyền dự thảo HSMST và các tài liệu liên quan; đồng thời gửi đơn vị thẩm định.

- Cơ quan, đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trên cơ sở:

+ Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập HSMST;

+ Kiểm tra sự phù hợp của HSMST so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện dự án; sự phù hợp so với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

+ Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa Tổ chức, cá nhân tham gia lập HSMST;

+ Các nội dung liên quan khác;

+ Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm định có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

- Căn cứ tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển.

Cách thức thực hiện: bằng văn bản

* Thành phần hồ sơ:

  - Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMST của bên mời thầu;

+ Dự thảo HSMST;

+ Bản chụp các tài liệu là căn cứ pháp lý để sơ tuyển;

+Tài liệu khác có liên quan.

- Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMST của bên mời thầu;

+ Dự thảo HSMST;

+ Bản chụp các tài liệu là căn cứ pháp lý để sơ tuyển;

+ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển;

+Tài liệu khác có liên quan.

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bản.

* Thời hạn giải quyết

-30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình đối với thẩm định HSMST;

- 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo thẩm định đối với phê duyệt HSMST.

Cơ quan thực hiệnĐơn vị thẩm định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân

Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhBáo cáo thẩm định; quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển.

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):  Chi phí thẩm định HSMST được tính bằng 0,01% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không có

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần hồ sơ:

  - Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMST của bên mời thầu;

+ Dự thảo HSMST;

+ Bản chụp các tài liệu là căn cứ pháp lý để sơ tuyển;

+Tài liệu khác có liên quan.

- Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMST của bên mời thầu;

+ Dự thảo HSMST;

+ Bản chụp các tài liệu là căn cứ pháp lý để sơ tuyển;

+ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển;

+Tài liệu khác có liên quan.

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bản.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu trình người có thẩm quyền dự thảo HSMST và các tài liệu liên quan; đồng thời gửi đơn vị thẩm định.

- Cơ quan, đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trên cơ sở:

+ Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập HSMST;

+ Kiểm tra sự phù hợp của HSMST so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện dự án; sự phù hợp so với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

+ Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa Tổ chức, cá nhân tham gia lập HSMST;

+ Các nội dung liên quan khác;

+ Trước khi ký báo cáo thẩm định, đơn vị thẩm định có thể tổ chức họp giữa các bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nếu thấy cần thiết.

- Căn cứ tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển.

Cách thức thực hiện: bằng văn bản

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.