Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường (BVMT) chi tiết

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1. Trình tự thực hiện:

a- Chủ cơ sở nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra về thẩm quyền và đối soát với danh mục hồ sơ; nếu hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, luân chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường để giải quyết; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ cơ sở.

b- Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra lại về thẩm quyền, tính đầy đủ của hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ, Chi cục báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân thành phố thành lập Đoàn kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trường ra văn bản thông báo cho Chủ dự án để bổ sung hồ sơ hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở thông báo trả lại hồ sơ.

c- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở; thực hiện đo đạc, lấy mẫu phân tích để kiểm chứng số liệu trong trường hợp cần thiết.

- Trường hợp đề án BVMT thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung, chủ cơ sở gửi lại quyển đề án BVMT có đóng dấu giáp lai về Chi cục Bảo vệ môi trường để báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án BVMT chi tiết của cơ sở.

- Trường hợp phải chỉnh sửa, bổ sung đề án theo kết luận của Đoàn kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trýờng ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trýờng ra thông báo kết luận của Ðoàn kiểm tra trong vòng 05 (nãm) ngày kể từ ngày ký Biên bản kiểm tra. Thời gian hoàn thiện hồ sõ không quá 30 (ba mýõi) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết luận của Ðoàn kiểm tra.

Sau khi chủ cõ sở gửi ðến Chi cục Bảo vệ môi trýờng hồ sõ ðã hoàn thiện kèm theo vãn bản giải trình về các vấn ðề ðã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Ðoàn kiểm tra, Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra, rà soát nội dung; nếu đạt yêu cầu, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án BVMT chi tiết của cơ sở; nếu không đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục bảo vệ môi trường ra văn bản đề nghị chủ cơ sở tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung đề án.

Trường hợp quá 30 ngày làm việc, chủ cơ sở không gửi đề án BVMT chi tiết đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Đoàn kiểm tra về Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở ra văn bản thông báo không tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính và  trả lại hồ sơ cho chủ cơ sở.

- Trường hợp đề án BVMT chi tiết không được thông qua: chủ cơ sở phải lập lại đề án BVMT chi tiết; quy trình thẩm định lại đề án BVMT được thực hiện tương tự như quy trình thẩm định BVMT môi trường.

d- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định phê duyệt, Chủ dự án nhận quyển Đề án BVMT chi tiết đã được xác nhận tại mặt sau trang phụ bìa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

- Chủ cơ sở nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành có chuyên môn liên quan và UBND quận/huyện nơi cơ sở triển khai thực hiện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án BVMT chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Tám (08) quyển đề án BVMT chi tiết của dự án; hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của đề án BVMT chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 Thông tư  số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án BVMT chi tiết

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

 - Thời gian thẩm định và phê duyệt: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời gian thẩm định, phê duyệt đề án BVMT chi tiết không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo ĐTM.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức/cá nhân

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành có chuyên môn liên quan và UBND quận/huyện nơi triển khai dự án.

7. Kết quả thực hiện TTHC:

-  Quyết định phê duyệt Đề án BVMT chi tiết của UBND thành phố

- Quyển Đề án BVMT chi tiết đã được Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận tại mặt sau của trang phụ bìa.

8. Lệ phí: không

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai :

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án BVMT chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cấu trúc và nội dung, hình thức trang bìa, trang phụ bìa của Đề án BVMT chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Các cơ sở thuộc đối tượng quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết: trước ngày 01/4/2018

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

HỒ SƠ CẦN NỘP

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án BVMT chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Tám (08) quyển đề án BVMT chi tiết của dự án; hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của đề án BVMT chi tiết theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 Thông tư  số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Một (01) đĩa CD ghi nội dung của đề án BVMT chi tiết

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện:

a- Chủ cơ sở nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra về thẩm quyền và đối soát với danh mục hồ sơ; nếu hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, luân chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường để giải quyết; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ cơ sở.

b- Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra lại về thẩm quyền, tính đầy đủ của hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ, Chi cục báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân thành phố thành lập Đoàn kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trường ra văn bản thông báo cho Chủ dự án để bổ sung hồ sơ hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở thông báo trả lại hồ sơ.

c- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở; thực hiện đo đạc, lấy mẫu phân tích để kiểm chứng số liệu trong trường hợp cần thiết.

- Trường hợp đề án BVMT thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung, chủ cơ sở gửi lại quyển đề án BVMT có đóng dấu giáp lai về Chi cục Bảo vệ môi trường để báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án BVMT chi tiết của cơ sở.

- Trường hợp phải chỉnh sửa, bổ sung đề án theo kết luận của Đoàn kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trýờng ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trýờng ra thông báo kết luận của Ðoàn kiểm tra trong vòng 05 (nãm) ngày kể từ ngày ký Biên bản kiểm tra. Thời gian hoàn thiện hồ sõ không quá 30 (ba mýõi) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết luận của Ðoàn kiểm tra.

Sau khi chủ cõ sở gửi ðến Chi cục Bảo vệ môi trýờng hồ sõ ðã hoàn thiện kèm theo vãn bản giải trình về các vấn ðề ðã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Ðoàn kiểm tra, Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra, rà soát nội dung; nếu đạt yêu cầu, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án BVMT chi tiết của cơ sở; nếu không đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục bảo vệ môi trường ra văn bản đề nghị chủ cơ sở tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung đề án.

Trường hợp quá 30 ngày làm việc, chủ cơ sở không gửi đề án BVMT chi tiết đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Đoàn kiểm tra về Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở ra văn bản thông báo không tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính và  trả lại hồ sơ cho chủ cơ sở.

- Trường hợp đề án BVMT chi tiết không được thông qua: chủ cơ sở phải lập lại đề án BVMT chi tiết; quy trình thẩm định lại đề án BVMT được thực hiện tương tự như quy trình thẩm định BVMT môi trường.

d- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định phê duyệt, Chủ dự án nhận quyển Đề án BVMT chi tiết đã được xác nhận tại mặt sau trang phụ bìa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

- Chủ cơ sở nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành có chuyên môn liên quan và UBND quận/huyện nơi cơ sở triển khai thực hiện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.