Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1. Trình tự thực hiện:

a- Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra về thẩm quyền và đối soát với danh mục hồ sơ; nếu hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, luân chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường để giải quyết; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

b- Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra lại về thẩm quyền và tính đầy đủ của hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố thành lập Hội đồng thẩm định; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trường ra văn bản thông báo cho Chủ dự án để bổ sung hồ sơ hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở thông báo trả lại hồ sơ.

c- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, chủ dự án nộp lệ phí thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định theo quy định (trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định yêu cầu cơ quan thường trực tiến hành các hoạt động hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT). Sau khi họp thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trường ra thông báo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cho chủ dự án trong thời gian không quá 5 ngày làm việc. Thời gian chỉnh sửa, bổ sung không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả thẩm định.

Sau khi Chủ dự án gửi đến Chi cục Bảo vệ môi trường hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được hoàn thiện theo kết quả họp Hội đồng thẩm định kèm theo văn bản giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung; Chi cục rà soát, đối chiếu nếu đạt yêu cầu, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; nếu chưa đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền Chi cục Bảo vệ môi trường có văn bản yêu cầu chủ dự án tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoặc văn bản xin ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định.

Trường hợp quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, chủ dự án không nộp lại báo cáo hoàn chỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường  báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng Sở ra văn bản thông báo trả lại hồ sơ.

d- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án nhận quyển báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được xác nhận tại mặt sau trang phụ bìa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với dự án không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc lập lại, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện hiện theo trình tự, thủ tục, hồ sơ của quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

- Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực thẩm định. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi là cơ quan thụ lý, giải quyết TTHC.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tám (08) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

- Đối với các dự án khai thác khoáng sản: nộp thêm tám (08) quyển phương án cải tạo, phục hồi môi trường kèm các bản vẽ liên quan. Cấu trúc và yêu cầu nội dung của Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và hình thức trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 và Phục lục 10a Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm định: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt: 20 (hai mýõi) ngày làm việc kể từ ngày nhận ðýợc hồ sõ ðủ ðiều kiện phê duyệt.

 Thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức/cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành có chuyên môn liên quan và UBND quận/huyện nơi triển khai dự án.

7. Kết quả thực hiện TTHC:

-  Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của UBND thành phố.

- Quyển báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận tại mặt sau của trang phụ b́a.

* Đối với dự án khai thác khoáng sản:

-  Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của UBND thành phố.

- Quyển báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận tại mặt sau của trang phụ bìa.

- Quyển phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận tại mặt sau của trang phụ bìa.

8. Lệ phí: Phí thẩm định: 4.500.000 đồng đối với dự án có tính chất phức tạp, quy mô lớn, thuê chuyên gia cấp trên thẩm định; Phí thẩm định: 4.000.000 đồng đối với các dự án còn lại.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai :

- Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư số Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo ĐTM theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tư số Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.3 Thông tư số Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Đối với dự án khai thác khoáng sản:

- Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu tại Phụ lục 1B, Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Cấu trúc và yêu cầu nội dung của Phương án án cải tạo, phục hồi môi trường quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Mẫu trang phụ bìa của Phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 10a Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Quyết định phê duyệt báo cáo là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện các việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Chủ dự án phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của tổ chức thực hiện quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.

- Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/ 11/2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kê hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Phụ lục III Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước

- Quyết định số 1488/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của UBND thành phố Hải Phòng về việc quy định về mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thuỷ lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tám (08) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

- Đối với các dự án khai thác khoáng sản: nộp thêm tám (08) quyển phương án cải tạo, phục hồi môi trường kèm các bản vẽ liên quan. Cấu trúc và yêu cầu nội dung của Phương án cải tạo, phục hồi môi trường và hình thức trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 và Phục lục 10a Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện:

a- Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra về thẩm quyền và đối soát với danh mục hồ sơ; nếu hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, luân chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường để giải quyết; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

b- Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra lại về thẩm quyền và tính đầy đủ của hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố thành lập Hội đồng thẩm định; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trường ra văn bản thông báo cho Chủ dự án để bổ sung hồ sơ hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường báo cáo Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở thông báo trả lại hồ sơ.

c- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, chủ dự án nộp lệ phí thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định theo quy định (trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định yêu cầu cơ quan thường trực tiến hành các hoạt động hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT). Sau khi họp thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ môi trường ra thông báo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định cho chủ dự án trong thời gian không quá 5 ngày làm việc. Thời gian chỉnh sửa, bổ sung không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả thẩm định.

Sau khi Chủ dự án gửi đến Chi cục Bảo vệ môi trường hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được hoàn thiện theo kết quả họp Hội đồng thẩm định kèm theo văn bản giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung; Chi cục rà soát, đối chiếu nếu đạt yêu cầu, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; nếu chưa đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền Chi cục Bảo vệ môi trường có văn bản yêu cầu chủ dự án tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoặc văn bản xin ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định.

Trường hợp quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, chủ dự án không nộp lại báo cáo hoàn chỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường  báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng Sở ra văn bản thông báo trả lại hồ sơ.

d- Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án nhận quyển báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được xác nhận tại mặt sau trang phụ bìa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với dự án không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc lập lại, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện hiện theo trình tự, thủ tục, hồ sơ của quy trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

- Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực thẩm định. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi là cơ quan thụ lý, giải quyết TTHC.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/ 11/2010.

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kê hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Phụ lục III Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước

- Quyết định số 1488/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của UBND thành phố Hải Phòng về việc quy định về mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thuỷ lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.