Thẩm định và phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện

Đơn vị: 
Sở Nội vụ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thường trực HĐND quận, huyện có yêu cầu gửi hồ sơ về văn thư Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, có văn bản báo cáo, gửi Ủy ban nhân dân thành phố. Trường hợp hồ sơ còn thiếu theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nội vụ có văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện bổ sung các nội dung còn thiếu của hồ sơ.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố xét văn bản đề nghị của Sở Nội vụ ký Quyết định. Trong trường hợp không ký Quyết định thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của Sở Nội vụ, nếu gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện;

+ Nghị quyết của HĐND quận, huyện về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Quyết định hoặc văn bản thông báo ý kiến về nhân sự của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ;

+ Đơn từ chức trong trường hợp miễn nhiệm vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác mà không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Sở Nội vụ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Ủy ban nhân dân thành phố: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Nội vụ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thường trực HĐND quận, huyện.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: thực hiện đúng quy định theo các văn bản pháp luật hiện hành.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

- Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện;

+ Nghị quyết của HĐND quận, huyện về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Quyết định hoặc văn bản thông báo ý kiến về nhân sự của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ;

+ Đơn từ chức trong trường hợp miễn nhiệm vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác mà không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thường trực HĐND quận, huyện có yêu cầu gửi hồ sơ về văn thư Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, có văn bản báo cáo, gửi Ủy ban nhân dân thành phố. Trường hợp hồ sơ còn thiếu theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nội vụ có văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện bổ sung các nội dung còn thiếu của hồ sơ.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố xét văn bản đề nghị của Sở Nội vụ ký Quyết định. Trong trường hợp không ký Quyết định thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của Sở Nội vụ, nếu gửi qua đường bưu điện thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

- Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.