Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ: Ban quản lý khu rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia Cát Bà) nộp hồ sơ Quy hoạch khu rừng đặc dụng đến Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ, trình duyệt:

+ Kiểm tra hồ sơ;

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng thẩm định;

+ Tổ chức họp thẩm định;

+ Tổng hợp kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt:

+ Xin ý kiến thoả thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

+ Phê duyệt sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Nhận kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT.

* Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình của Giám đốc BQL khu rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia Cát Bà) đề nghị phê duyệt báo cáo quy hoạch đối với những khu rừng đặc dụng chưa có ban quản lý;

+ Báo cáo quy hoạch khu rừng đặc dụng (nôi dung báo cáo theo điểm e, khoản 1 Điều 2 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT);

+ Các tài liệu liên quan;

+ Các bản đồ gồm: bản đồ hiện trạng tài nguyên (rừng, đất ngập nước, biển) và đất đai của khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch bảo tồn và phát triển khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch chung xây dựng cơ sở hạ tầng khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng đặc dụng; bản đồ phạm vi, quy mô, ranh giới và quy hoạch đầu tư phát triển vùng đệm (bảo sao).

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành thẩm định quy hoach khu rừng đặc dụng không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo lý docho Ban quản lý khu rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia Cát Bà);

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành văn bản trả lời không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ NN&PTNT phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết để hoàn thiện;

- Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thành Thời gian hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch khu rừng đặc dụng và trả kết quả không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành (có trong Hội đồng thẩm định quy hoạch).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

BQL các khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý (Vườn Quốc gia Cát Bà).

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhQuyết định phê duyệt.

* Lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, tờ khai: Không.

* Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thi hành Nghị định số 117/CP.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình của Giám đốc BQL khu rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia Cát Bà) đề nghị phê duyệt báo cáo quy hoạch đối với những khu rừng đặc dụng chưa có ban quản lý;

+ Báo cáo quy hoạch khu rừng đặc dụng (nôi dung báo cáo theo điểm e, khoản 1 Điều 2 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT);

+ Các tài liệu liên quan;

+ Các bản đồ gồm: bản đồ hiện trạng tài nguyên (rừng, đất ngập nước, biển) và đất đai của khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch bảo tồn và phát triển khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch chung xây dựng cơ sở hạ tầng khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng đặc dụng; bản đồ phạm vi, quy mô, ranh giới và quy hoạch đầu tư phát triển vùng đệm (bảo sao).

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Nộp hồ sơ: Ban quản lý khu rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia Cát Bà) nộp hồ sơ Quy hoạch khu rừng đặc dụng đến Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ, trình duyệt:

+ Kiểm tra hồ sơ;

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng thẩm định;

+ Tổ chức họp thẩm định;

+ Tổng hợp kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt:

+ Xin ý kiến thoả thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

+ Phê duyệt sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Nhận kết quả từ Sở Nông nghiệp và PTNT.

* Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thi hành Nghị định số 117/CP.