Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa quản lý)

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

          - Bước 1:Nộp hồ sơ

          Ban quản lý khu rừng đặc dụng nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          - Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

          + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho ban quản lý khu rừng đặc dụng để hoàn thiện hồ sơ;

          + Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định đề án (lập Hội đồng thẩm định, họp hội đồng thẩm định,trình kết quả thẩm định);

          + Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình kết quả thẩm định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành phê duyệt đề án.

          - Bước 3: Trả kết quả

          + Trường hợp được phê duyệt: Ban quản lý khu rừng đặc dụng nhận trực tiếp 01 (một) Quyết định phê duyệt đề án bản gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ) hoặc gián tiếp qua đường bưu điện;

          + Trường hợp không được phê duyệt: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Ban quản lý khu rừng đặc dụng nhận trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện. 

          * Cách thức thực hiện

          - Trực tiếp;

          - Qua bưu điện.

          * Thành phần và số lượng hồ sơ

           - Thành phần hồ sơ

          + Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính);

          + Báo cáo đề án quy định tại Điểm c, Khoản 1 của Điều 10 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT (bản chính);

          + Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

          - Số lượng: 01 (một) bộ.

          * Thời hạn giải quyết

          - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho ban quản lý khu rừng đặc dụng để hoàn thiện hồ sơ;

          - Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định đề án;

          - Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình kết quả thẩm định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành phê duyệt đề án.

          * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố;

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

          - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

          * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án.

          * Lệ phí:  Không.                                 

          * Mẫu đơn, tờ khai: Không.

          * Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

          * Căn cứ pháp lý của TTHC

          - Điều 10 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

          * Thành phần và số lượng hồ sơ

           - Thành phần hồ sơ

          + Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính);

          + Báo cáo đề án quy định tại Điểm c, Khoản 1 của Điều 10 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT (bản chính);

          + Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

          - Số lượng: 01 (một) bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

          - Bước 1:Nộp hồ sơ

          Ban quản lý khu rừng đặc dụng nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

          - Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

          + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho ban quản lý khu rừng đặc dụng để hoàn thiện hồ sơ;

          + Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định đề án (lập Hội đồng thẩm định, họp hội đồng thẩm định,trình kết quả thẩm định);

          + Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình kết quả thẩm định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành phê duyệt đề án.

          - Bước 3: Trả kết quả

          + Trường hợp được phê duyệt: Ban quản lý khu rừng đặc dụng nhận trực tiếp 01 (một) Quyết định phê duyệt đề án bản gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ) hoặc gián tiếp qua đường bưu điện;

          + Trường hợp không được phê duyệt: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Ban quản lý khu rừng đặc dụng nhận trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện. 

          * Cách thức thực hiện

          - Trực tiếp;

          - Qua bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 * Căn cứ pháp lý của TTHC

  - Điều 10 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.