Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

- Ban quản lý khu rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia Cát Bà), khu bảo tồn biển nộp hồ sơ thẩm định báo cáo xác định vùng đệm;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm nộp hồ sơ báo cáo xác định vùng đệm của các khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định;

- Họp hội đồng thẩm định;

- Sở Nông nghiệp tổng hợp kết quả, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;

- Nhận kết quả từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia Cát Bà), khu bảo tồn biển (bản chính);

+ Báo cáo xác định vùng đệm quy định tại Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 (bản chính);

+ Bản đồ vùng đệm có thể hiện các phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển theo hệ quy chiếu VN2000.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành thẩm định không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở NN&PTNT phải thông báo lý thuộccho Ban quản lý khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển;

- Thời gian hoàn thành việc phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển và trả kết quả không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành (có trong Hội đồng thẩm định dự án đầu tư vùng đệm).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Ba quản lý các khu rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia Cát Bà), khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định phê duyệt.

* Lệ phí:Không.    

*  Mẫu đơn, tờ khai:Không.

* Điều kiện thực hiện TTHC:Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế;

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

- Thông tư số 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia Cát Bà), khu bảo tồn biển (bản chính);

+ Báo cáo xác định vùng đệm quy định tại Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 (bản chính);

+ Bản đồ vùng đệm có thể hiện các phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển theo hệ quy chiếu VN2000.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Ban quản lý khu rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia Cát Bà), khu bảo tồn biển nộp hồ sơ thẩm định báo cáo xác định vùng đệm;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm nộp hồ sơ báo cáo xác định vùng đệm của các khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định;

- Họp hội đồng thẩm định;

- Sở Nông nghiệp tổng hợp kết quả, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;

- Nhận kết quả từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Cách thức thực hiện

- Trực tiếp;

- Qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế;

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

- Thông tư số 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển.