Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Đơn vị: 
Sở Kế hoạch và Đầu Tư
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

  Bên mời thầu gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi HSMST, HSMT đến các nhà đầu tư đã mua HSMST, HSMT.

Cách thức thực hiện:

  - Gửi đường công văn

* Thành phần hồ sơ:

  - Quyết định sửa đổi kèm nội dung sửa đổi HSMST, HSMT, HSYC;

  - Tài liệu khác có liên quan.    

* Số lượng hồ sơ: 01 bản

* Thời hạn giải quyếtKhông có

Cơ quan thực hiệnBên mời thầu

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân

Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhQuyết định sửa đổi, nội dung sửa đổi.

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):  Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần hồ sơ:

  - Quyết định sửa đổi kèm nội dung sửa đổi HSMST, HSMT, HSYC;

  - Tài liệu khác có liên quan.    

* Số lượng hồ sơ: 01 bản

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

  Bên mời thầu gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi HSMST, HSMT đến các nhà đầu tư đã mua HSMST, HSMT.

Cách thức thực hiện:

  - Gửi đường công văn

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.