Phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HÀNG HẢI
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt -  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng .

+ Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì tổ chức phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm không thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và phân cấp cho các cơ quan sau đây:

 • Sở Giao thông vận tải phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm trong tuyến đường thủy nội địa địa phương đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu hoặc thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm do Cảng vụ trực thuộc Sở Giao thông vận tải tổ chức thăm dò, trục vớt;
 • Cảng vụ trực thuộc Sở Giao thông vận tải phê duyệt đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm đã xác định được chủ tài sản chìm đắm.

- Giải quyết TTHC: Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án thăm dò, trục vớt tài sản chìm đắm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ trong các trường hợp sau đây:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả theo quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và thực hiện các bước tiếp theo. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gửi văn bản thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

+ Trong thời hạn quy định, UBND Thành Phố có văn bản phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm và gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình của tổ chức, cá nhân lập phương án;

+ Phương án thăm dò, phương án trục vớt theo quy định

+ Phương án thăm dò tài sản bị chìm đắm gồm các nội dung cơ bản sau::

 •  Tên, loại tài sản chìm đắm;
 •  Số lượng, loại hàng chở trên tàu, dầu nhiên liệu của tàu, dầu nhớt của tàu (nếu là tàu thuyền);
 • Địa điểm tài sản bị chìm đắm;
 • Cơ quan, đơn vị thực hiện;
 • Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc;
 • Phương tiện tham gia và biện pháp thăm dò;
 • Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thăm dò có ý kiến của đơn vị, tổ chức có chức năng bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trục vớt;
 • Bàn giao kết quả thăm dò cho cơ quan có thẩm quyền;
 • Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường;
 • Biện pháp phòng, chống cháy, nổ;
 • Dự toán chi phí thăm dò;
 • Điều kiện để lựa chọn tổ chức, cá nhân trục vớt (nếu cần).

          + Phương án trục vớt tài sản chìm đắm gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Tên, loại tài sản chìm đắm;
 • Số lượng, loại hàng chở trên tàu (nếu là tàu thuyền);
 • Căn cứ tổ chức việc trục vớt;
 • Kết quả thực hiện phương án thăm dò tài sản chìm đắm (nếu có);
 • Địa điểm tài sản bị chìm đắm;
 • Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc;
 • Phương tiện tham gia và biện pháp trục vớt;
 • Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình   trục vớt có ý kiến của đơn vị, tổ chức có chức năng bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trục vớt;
 • Biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình trục vớt;
 • Biện pháp bảo quản tài sản bị chìm đắm sau khi được trục vớt;
 • Bàn giao tài sản được trục vớt;
 • Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường;
 • Biện pháp phòng, chống cháy, nổ;
 • Dự toán chi phí trục vớt;
 • Điều kiện để lựa chọn tổ chức, cá nhân trục vớt (nếu cần).

+ Đối với phương án thăm dò, phương án trục vớt do chủ tài sản lập và thực hiện trục vớt thì không cần dự toán chi phí thăm dò, chi phí trục vớt.

- Ý kiến của Cảng vụ hàng hải (trừ trường hợp Cảng vụ đề nghị phê duyệt phương án);

- Các tài liệu, giấy tờ cần thiết có liên quan khác (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

a) Đối với phương án thăm dò: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định;

b) Đối với phương án trục vớt: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định. Trường hợp phương án trục vớt phức tạp thì thời hạn phê duyệt không quá 30 ngày làm việc;

c) Đối với phương án trục vớt tài sản chìm đắm gây nguy hiểm, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải tổ chức phê duyệt ngay trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm nhận được hồ sơ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan phối hợp: Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản phê duyệt.

* Phí, lệ phí: Không có.                                                    

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

* Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia thăm dò, trục vớt tài sản chìm đắm phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh hoặc được cấp phép hoạt động thăm dò, trục vớt theo quy định.

- Có kinh nghiệm trong hoạt động thăm dò, trục vớt.

- Có đội ngũ nhân viên và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của hoạt động thăm dò, trục vớt phù hợp với quy mô của phương án thăm dò, trục vớt đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005;

- Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội dịa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình của tổ chức, cá nhân lập phương án;

+ Phương án thăm dò, phương án trục vớt theo quy định

+ Phương án thăm dò tài sản bị chìm đắm gồm các nội dung cơ bản sau::

 •  Tên, loại tài sản chìm đắm;
 •  Số lượng, loại hàng chở trên tàu, dầu nhiên liệu của tàu, dầu nhớt của tàu (nếu là tàu thuyền);
 • Địa điểm tài sản bị chìm đắm;
 • Cơ quan, đơn vị thực hiện;
 • Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc;
 • Phương tiện tham gia và biện pháp thăm dò;
 • Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thăm dò có ý kiến của đơn vị, tổ chức có chức năng bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trục vớt;
 • Bàn giao kết quả thăm dò cho cơ quan có thẩm quyền;
 • Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường;
 • Biện pháp phòng, chống cháy, nổ;
 • Dự toán chi phí thăm dò;
 • Điều kiện để lựa chọn tổ chức, cá nhân trục vớt (nếu cần).

          + Phương án trục vớt tài sản chìm đắm gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Tên, loại tài sản chìm đắm;
 • Số lượng, loại hàng chở trên tàu (nếu là tàu thuyền);
 • Căn cứ tổ chức việc trục vớt;
 • Kết quả thực hiện phương án thăm dò tài sản chìm đắm (nếu có);
 • Địa điểm tài sản bị chìm đắm;
 • Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc;
 • Phương tiện tham gia và biện pháp trục vớt;
 • Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình   trục vớt có ý kiến của đơn vị, tổ chức có chức năng bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trục vớt;
 • Biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình trục vớt;
 • Biện pháp bảo quản tài sản bị chìm đắm sau khi được trục vớt;
 • Bàn giao tài sản được trục vớt;
 • Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường;
 • Biện pháp phòng, chống cháy, nổ;
 • Dự toán chi phí trục vớt;
 • Điều kiện để lựa chọn tổ chức, cá nhân trục vớt (nếu cần).

+ Đối với phương án thăm dò, phương án trục vớt do chủ tài sản lập và thực hiện trục vớt thì không cần dự toán chi phí thăm dò, chi phí trục vớt.

- Ý kiến của Cảng vụ hàng hải (trừ trường hợp Cảng vụ đề nghị phê duyệt phương án);

- Các tài liệu, giấy tờ cần thiết có liên quan khác (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt -  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng .

+ Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì tổ chức phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm và quyết định tổ chức trục vớt tài sản chìm đắm không thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và phân cấp cho các cơ quan sau đây:

 • Sở Giao thông vận tải phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm trong tuyến đường thủy nội địa địa phương đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu hoặc thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm do Cảng vụ trực thuộc Sở Giao thông vận tải tổ chức thăm dò, trục vớt;
 • Cảng vụ trực thuộc Sở Giao thông vận tải phê duyệt đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm đã xác định được chủ tài sản chìm đắm.

- Giải quyết TTHC: Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án thăm dò, trục vớt tài sản chìm đắm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, thành phần hồ sơ trong các trường hợp sau đây:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả theo quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và thực hiện các bước tiếp theo. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gửi văn bản thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

+ Trong thời hạn quy định, UBND Thành Phố có văn bản phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm và gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005;

- Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội dịa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.