Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư chịu trách nhiệm lập phương án tổ chức giao thông trình và gửi hồ sơ đề nghị phê duyệtphương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc đến Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án tổ chức giao thông các tuyến đường do thành phố quản lý.

- Giải quyết TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tổ chức giao thông giao cơ quan quản lý đường cao tốc tiến hành thẩm định hồ sơ. Thời gian thẩm định không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Sau khi có báo cáo thẩm định của Sở Giao thông vận tải và ý kiến thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải - đối với đường cao tốc do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, nếu đủ điều kiện, ra quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Cáchthứcthựchiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

* Thànhphần, sốlượnghồsơ:

-  Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình phê duyệt (bản chính) theo mẫu;

+ Phương án tổ chức giao thông;

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thờihạngiảiquyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày có báo cáo thẩm định đủ điều kiện phê duyệt.

* ĐốitượngthựchiệnTTHC: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quanthựchiệnTTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Không có.

* KếtquảcủaviệcthựchiệnTTHC: Quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông.

* Phí, lệphí: Không có.

* Tênmẫu đơn, mẫutờkhai: Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông.

* Yêucầu, điềukiệnthựchiệnTTHC:

Phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc phải bao gồm các nội dung sau:

- Phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc;

- Điều kiện sử dụng các làn đường cao tốc khi: Lưu thông bình thường; chuyển làn; quay đầu phương tiện trong trường hợp khẩn cấp; đi qua các trạm thu phí, trạm kiểm tra tải trọn xe; gặp sự cố, tai nạn và trong những trường hợp đặc biệt;

- Danh sách nút giao và các công trình đặc biệt;  

- Tốc độ lưu hành cho phép và khoảng cách an toàn giữa các xe;

- Vị trí, thời gian và thời lượng chiếu sáng; 

- Tên, vị trí, lý trình và điều kiện sử dụng các trạm dừng nghỉ, nơi dừng, nơi đỗ xe, trạm thu phí và trạm kiểm soát tải trọng xe;

- Quy định về cảnh báo an toàn giao thông khi thực hiện công việc quản lý, bảo trì;

- Số điện thoại khẩn cấp;

- Phương án cứu hộ, cứu nạn;

- Các thông tin được cung cấp thông qua hệ thống giao thông thông minh: Vị trí các vụ tai nạn, sự cố, sự kiện, điều kiện thời tiết, công trường thi công, địa điểm đang hạn chế điều kiện khai thác, các vi phạm quy tắc giao thông, tư vấn hành trình và các nội dung khác;

- Các thông tin khác: Hình thức, công nghệ thu phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; tên và địa chỉ của các cơ quan, đơn vị liên quan đến quản lý, khai thác;

- Phương án tổ chức giao thông đặc biệt.

* Căncứpháplý củaTTHC:

- Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

-Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

-  Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình phê duyệt (bản chính) theo mẫu;

+ Phương án tổ chức giao thông;

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư chịu trách nhiệm lập phương án tổ chức giao thông trình và gửi hồ sơ đề nghị phê duyệtphương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc đến Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án tổ chức giao thông các tuyến đường do thành phố quản lý.

- Giải quyết TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

+ Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tổ chức giao thông giao cơ quan quản lý đường cao tốc tiến hành thẩm định hồ sơ. Thời gian thẩm định không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Sau khi có báo cáo thẩm định của Sở Giao thông vận tải và ý kiến thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải - đối với đường cao tốc do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, nếu đủ điều kiện, ra quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căcứ phálý của TTHC:

- Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

-Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.