Phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố.

Đơn vị: 
Sở Xây dựng
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng (địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).
- Bước 2: Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các chuyên gia có liên quan (nếu cần). 
- Bước 4: Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
- Bước 5: Chủ đầu t¬ư nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng.
* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Tờ trình đề nghị thẩm định;
+ Thuyết minh nội dung nhiệm vụ; 
+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;
+ Các bản vẽ in màu thu nhỏ; 
+ Các văn bản pháp lý có liên quan.
+ Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; 
+ Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng.
- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)
 * Thời hạn giải quyết: 
+ Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đồ án quy hoạch đô thị:
Thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá 20 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định..
+ Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù:
Thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá 20 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
+ Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn:
Thời gian thẩm định nhiệm vụ không quá 15 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân thành phố
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hải Phòng
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường ….
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.
* Lệ phí: 
- Thực hiện theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  không
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Xây dựng năm 2014;
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
 - Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.
- Thực hiện theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 
 

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Tờ trình đề nghị thẩm định;
+ Thuyết minh nội dung nhiệm vụ; 
+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ;
+ Các bản vẽ in màu thu nhỏ; 
+ Các văn bản pháp lý có liên quan.
+ Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; 
+ Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng.
- Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng (địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).
- Bước 2: Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, các hội chuyên ngành và của các chuyên gia có liên quan (nếu cần). 
- Bước 4: Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
- Bước 5: Chủ đầu t¬ư nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng.
* Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Xây dựng năm 2014;
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
 - Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.
- Thực hiện theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.