Phê duyệt đề án khuyến công

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

 * Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức thực hiện đề án khuyến công nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án khuyến công tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Sở Công Thương có văn bản gửi tổ chức thực hiện đề án để sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, tổ chức thực hiện đề án phải hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu của Sở Công thương.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiến hành thẩm định, tổng hợp kết quả, lập Tờ trình đề nghị UBND thành phố phê duyệt.

- Bước 4: Sở Công Thương nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt các đề án khuyến công tại Bộ phận văn thư Văn phòng UBND thành phố;

- Bước 5:Văn thư chuyển hồ sơ đến chuyên viên theo dõi;

- Bước 6: Chuyên viên thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

- Bước 7: Bộ phận văn thư Văn phòng UBND thành phố trả kết quả.

* Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công Thương

* Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

a)  Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt đề án khuyến công đề nghị hỗ trợ kinh phí của đơn vị thực hiện đề án;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị thực hiện đề án

Đề án khuyến công được lập theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyêt định số 2644/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng. Đối với đề án khuyến công mà đơn vị thực hiện đề án không đồng thời là đơn vị thụ hưởng thì phải có văn bản đề nghị hỗ trợ của đơn vị thụ hưởng.

c)  Các tài liệu liên quan phù hợp với từng dạng đề án theo quy định

          đ) Tài liệu chứng minh đơn vị thực hiện đề án đã đầu tư vốn hoặc cam kết đầy tư đủ kinh phí thực hiện sau khi trừ số kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

d) Bản cam kết của các đơn vị thực hiện đề án khuyến công chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung chi được kinh phí khuyến công hỗ trợ.

Các tài liệu tại điểm b,đ,e trên không áp dụng đối với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đối với các Đề án do Trung tâm trực tiếp thực hiện.

-  Số lượng hồ sơ: 01  bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể.

* Đối tượng thực hiện: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND, Sở Tài chính

* Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt các đề án khuyến công

* Phí, lệ phí: Không.

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không         

* Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính:

- Chủ thể thụ hưởng kinh phí khuyến công là các cơ sở công nghiệp nông thôn, cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.

- Ngành nghề phù hợp với danh mục ngành nghề được Chính phủ quy định.

- Tổ chức, cá nhân đã đầu tư vốn hoặc cam kết đầu tư đủ kinh phí thực hiện đề án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (sau khi trừ số kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ).

- Tổ chức, cá nhân cam kết thực hiện đề án khuyến công chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung chi dược kinh phí khuyến công hỗ trợ.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

- Quyêt định số 2644/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

a)  Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt đề án khuyến công đề nghị hỗ trợ kinh phí của đơn vị thực hiện đề án;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị thực hiện đề án

Đề án khuyến công được lập theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyêt định số 2644/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng. Đối với đề án khuyến công mà đơn vị thực hiện đề án không đồng thời là đơn vị thụ hưởng thì phải có văn bản đề nghị hỗ trợ của đơn vị thụ hưởng.

c)  Các tài liệu liên quan phù hợp với từng dạng đề án theo quy định

          đ) Tài liệu chứng minh đơn vị thực hiện đề án đã đầu tư vốn hoặc cam kết đầy tư đủ kinh phí thực hiện sau khi trừ số kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

d) Bản cam kết của các đơn vị thực hiện đề án khuyến công chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung chi được kinh phí khuyến công hỗ trợ.

Các tài liệu tại điểm b,đ,e trên không áp dụng đối với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đối với các Đề án do Trung tâm trực tiếp thực hiện.

-  Số lượng hồ sơ: 01  bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 * Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức thực hiện đề án khuyến công nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án khuyến công tại Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Sở Công Thương có văn bản gửi tổ chức thực hiện đề án để sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, tổ chức thực hiện đề án phải hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu của Sở Công thương.

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiến hành thẩm định, tổng hợp kết quả, lập Tờ trình đề nghị UBND thành phố phê duyệt.

- Bước 4: Sở Công Thương nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt các đề án khuyến công tại Bộ phận văn thư Văn phòng UBND thành phố;

- Bước 5:Văn thư chuyển hồ sơ đến chuyên viên theo dõi;

- Bước 6: Chuyên viên thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

- Bước 7: Bộ phận văn thư Văn phòng UBND thành phố trả kết quả.

* Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công Thương

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

- Quyêt định số 2644/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng.