Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ

Đơn vị: 
Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sõ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ thẩm định và phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ và luân chuyển tới Phòng khoáng sản để thụ lý.

- Phòng khoáng sản tổ chức kiểm tra thực địa, lấy ý kiến nhận xét, phản biện của các chuyên gia về đề án; tổng hợp hồ sơ báo cáo Giám đốc Sở xét, trình Uỷ ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: tổ chức phiên họp thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Sau khi tổ chức, cá nhân sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các chuyên gia và hội đồng thẩm định và nộp hồ sơ đã hoàn thiện cho phòng Khoáng sản; Phòng khoáng tổng hợp hồ sơ báo cáo Giám đốc Sở xét, trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quyết ðịnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qủa Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng (theo quy định tại khoản 3 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:

1. Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính).

2. Giấy phép khai thác khoáng sản (bản chính).

3. Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính).

4. Bản đồ hiện trạng khu vực xin đóng cửa mỏ hệ toạ độ VN2000, tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000, kinh tuyến trục, múi chiếu tuân theo quy định tại điều 10 Thông tý số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trýờng (bản chính).

5. Vãn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 55 Luật Khoáng sản và Giấy phép khai thác khoáng sản đến thời điểm xin đóng cửa mỏ (bản chính/sao công chứng).

b) Số lượng: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Cơ quan phối hợp:  UBND cấp quận/ huyện, xã/phường; các Sở/ngành có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

Ðõn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản/đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản - (Mẫu số 15 ban hành kèm theo Thông tý số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trýờng).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.           

-  Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2013.

- Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; có hiệu lực thi hành ngày 15/4/2013.

HỒ SƠ CẦN NỘP

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:

1. Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính).

2. Giấy phép khai thác khoáng sản (bản chính).

3. Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính).

4. Bản đồ hiện trạng khu vực xin đóng cửa mỏ hệ toạ độ VN2000, tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000, kinh tuyến trục, múi chiếu tuân theo quy định tại điều 10 Thông tý số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trýờng (bản chính).

5. Vãn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 55 Luật Khoáng sản và Giấy phép khai thác khoáng sản đến thời điểm xin đóng cửa mỏ (bản chính/sao công chứng).

b) Số lượng: 02 (bộ).

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

1. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sõ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ thẩm định và phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ và luân chuyển tới Phòng khoáng sản để thụ lý.

- Phòng khoáng sản tổ chức kiểm tra thực địa, lấy ý kiến nhận xét, phản biện của các chuyên gia về đề án; tổng hợp hồ sơ báo cáo Giám đốc Sở xét, trình Uỷ ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: tổ chức phiên họp thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Sau khi tổ chức, cá nhân sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các chuyên gia và hội đồng thẩm định và nộp hồ sơ đã hoàn thiện cho phòng Khoáng sản; Phòng khoáng tổng hợp hồ sơ báo cáo Giám đốc Sở xét, trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quyết ðịnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết qủa Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng (theo quy định tại khoản 3 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ).

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.           

-  Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2013.

- Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập Bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; có hiệu lực thi hành ngày 15/4/2013.