Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

- Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Liên đoàn luật sư Việt Nam về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới.

- Liên đoàn luật sư Việt Nam có ý kiến về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư.

 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân thành phố.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ :

Báo cáo Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn gửi hồ sơ: Chậm nhất 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.

- Thời hạn Liên đoàn luật sư có ý kiến: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

- Thời hạn để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt: 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến nhất trí của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Liên đoàn luật sư, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

 Kết quả thực hiện  thủ tục hành chính:Quyết định phê duyệt

 Phí, lệ phí: Không.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.                                                              

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ :

Báo cáo Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

- Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Liên đoàn luật sư Việt Nam về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới.

- Liên đoàn luật sư Việt Nam có ý kiến về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư.

 Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân thành phố.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.