Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

- Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng.

- Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng phê chuẩn kết quả Đại hội. Trường hợp từ chối phê chuẩn phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do bị từ chối.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về việc từ chối phê chuẩn kết quả Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải tổ chức lại Đại hội để thực hiện việc bầu cử, việc thông qua, sửa đổi Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ :

+ Báo cáo kết quả Đại hội;

+ Biên bản bầu cử;

+ Danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư, Nghị quyết Đại hội.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn gửi hồ sơ: 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc Đại hội .

- Thời hạn Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kết quả: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp Hải Phòng.

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư.

 Phí, lệ phí: Không.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Kết quả bầu cử bị từ chối phê chuẩn trong các trường hợp sau đây:

+ Quy trình, thủ tục bầu cử không bảo đảm tính hợp lệ, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

+ Chức danh lãnh đạo được bầu không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

- Nghị quyết Đại hội bị từ chối phê chuẩn trong các trường hợp sau đây:

+ Có nội dung trái với quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

+ Quy trình, thủ tục thông qua Nghị quyết không bảo đảm tính hợp lệ, dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ :

+ Báo cáo kết quả Đại hội;

+ Biên bản bầu cử;

+ Danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư, Nghị quyết Đại hội.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

- Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng.

- Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng phê chuẩn kết quả Đại hội. Trường hợp từ chối phê chuẩn phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do bị từ chối.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về việc từ chối phê chuẩn kết quả Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải tổ chức lại Đại hội để thực hiện việc bầu cử, việc thông qua, sửa đổi Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.