Nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Đơn vị: 
Sở Nội vụ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có yêu cầu gửi hồ sơ về văn thư Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết. Trong vòng 06 ngày làm việc (giảm 01 ngày) (đối với cán bộ, công chức nâng ngạch chuyên viên cao cấp: Trong 05 ngày làm việc (giảm 02 ngày) sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Nội vụ), Sở Nội vụ dự thảo quyết định, trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố xét Tờ trình của Sở Nội vụ ký Quyết định. Trong trường hợp không ký Quyết định thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Công văn đề nghị của đơn vị, ghi rõ ngạch, bậc lương, hệ số, thời gian hưởng (bản chính). Đối với các trường hợp là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND quận, huyện phải do Sở chủ quản, UBND quận, huyện đề nghị.

2. Bản nhận xét quá trình công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (bản chính). 

3. Bản tóm tắt quá trình công tác, quá trình lương của cơ quan, đơn vị (bản chính). 

3. Đơn đề nghị xét nâng ngạch (nêu rõ quá trình công tác, diễn biến lương, các thành tích đã đạt được - bản chính). 

4. Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên (bản sao công chứng). Đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức phải đạt trình độ đào tạo quy định tại tiêu chuẩn chức danh

5. Quyết định lương gần nhất (bản sao công chứng).

6. Thông báo nghỉ hưu (bản chính).

7. Bản ghi quá trình đóng BHXH (bản chính).

- Số lượng: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc (giảm 01 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

-Quyết định của UBND thành phố.

- Công văn của UBND thành phố đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

* Lệ phí:Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng UBND thành phố quyết định có đủ các điều kiện sau:

- Đã có thông báo nghỉ hưu.

- Có thời gian công tác có tham gia BHXH từ trước 30/4/1975 (kể cả là Thanh niên xung phong).

- Trong quá trình công tác luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian 10 năm cuối trước khi có thông báo nghỉ hưu.

 - Trình độ: đối với công chức có trình độ từ đại học trở lên; đối với viên chức đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn của danh nghề nghiệp.

- Đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

-  Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực  hiện  chế  độ  nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Quyết định số 2586/2015/QD-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

1. Công văn đề nghị của đơn vị, ghi rõ ngạch, bậc lương, hệ số, thời gian hưởng (bản chính). Đối với các trường hợp là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND quận, huyện phải do Sở chủ quản, UBND quận, huyện đề nghị.

2. Bản nhận xét quá trình công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (bản chính). 

3. Bản tóm tắt quá trình công tác, quá trình lương của cơ quan, đơn vị (bản chính). 

3. Đơn đề nghị xét nâng ngạch (nêu rõ quá trình công tác, diễn biến lương, các thành tích đã đạt được - bản chính). 

4. Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên (bản sao công chứng). Đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức phải đạt trình độ đào tạo quy định tại tiêu chuẩn chức danh

5. Quyết định lương gần nhất (bản sao công chứng).

6. Thông báo nghỉ hưu (bản chính).

7. Bản ghi quá trình đóng BHXH (bản chính).

- Số lượng: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Cơ quan, đơn vị có yêu cầu gửi hồ sơ về văn thư Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết. Trong vòng 06 ngày làm việc (giảm 01 ngày) (đối với cán bộ, công chức nâng ngạch chuyên viên cao cấp: Trong 05 ngày làm việc (giảm 02 ngày) sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Nội vụ), Sở Nội vụ dự thảo quyết định, trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố xét Tờ trình của Sở Nội vụ ký Quyết định. Trong trường hợp không ký Quyết định thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

-  Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực  hiện  chế  độ  nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Quyết định số 2586/2015/QD-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng.