Nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu (không thuộc diện UBND thành phố ký quyết định)

Đơn vị: 
Sở Nội vụ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu  nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ xem xét, ra quyết định. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Cách thức thực hiện:Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Công văn đề nghị của đơn vị, ghi rõ ngạch, bậc lương, hệ số, thời gian hưởng (bản chính). Đối với các trường hợp là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND quận, huyện phải do Sở chủ quản, UBND quận, huyện đề nghị.

2. Bản nhận xét quá trình công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (bản chính). 

3. Bản tóm tắt quá trình công tác, quá trình lương của cơ quan, đơn vị (bản chính). 

4. Đơn đề nghị xét nâng ngạch (nêu rõ quá trình công tác, diễn biến lương, các thành tích đã đạt được - bản chính). 

5. Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên. Đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức phải đạt trình độ đào tạo quy định tại tiêu chuẩn chức danh (bản sao công chứng)

6. Quyết định lương gần nhất (bản sao công chứng).

7. Thông báo nghỉ hưu (bản chính).

8. Bản ghi quá trình đóng BHXH (bản chính).

- Số lượng: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan có thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định nâng ngạch không qua thi.

- Công văn thoả thuận của Sở Nội vụ để Giám đốc sở ngành và tương đương; Chủ tịch UBND quận, huyện; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định.

* Lệ phí: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cán bộ, công chức, viên chức kể cả cán bộ bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức công tác tại cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên, các đơn vị sự nghiệp nhà nước, các Hội và Tổ chức phi Chính phủ được nhà nước giao biên chế có đủ các điều kiện sau:

- Đã có thông báo nghỉ hưu.

- Có thời gian công tác có tham gia BHXH từ trước 30/4/1975 (kể cả là Thanh niên xung phong).

- Trong quá trình công tác luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian 10 năm cuối trước khi có thông báo nghỉ hưu.

 - Trình độ: đối với công chức có trình độ từ đại học trở lên; đối với viên chức đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch (chức danh nghề nghiệp).

- Đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

- Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

- Quyết định số 2586/2015/QD-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng

- Quyết  định số 453/2010/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức và tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Công văn đề nghị của đơn vị, ghi rõ ngạch, bậc lương, hệ số, thời gian hưởng (bản chính). Đối với các trường hợp là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND quận, huyện phải do Sở chủ quản, UBND quận, huyện đề nghị.

2. Bản nhận xét quá trình công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (bản chính). 

3. Bản tóm tắt quá trình công tác, quá trình lương của cơ quan, đơn vị (bản chính). 

4. Đơn đề nghị xét nâng ngạch (nêu rõ quá trình công tác, diễn biến lương, các thành tích đã đạt được - bản chính). 

5. Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên. Đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức phải đạt trình độ đào tạo quy định tại tiêu chuẩn chức danh (bản sao công chứng)

6. Quyết định lương gần nhất (bản sao công chứng).

7. Thông báo nghỉ hưu (bản chính).

8. Bản ghi quá trình đóng BHXH (bản chính).

- Số lượng: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu  nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ xem xét, ra quyết định. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Cách thức thực hiện:Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

- Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

- Quyết định số 2586/2015/QD-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng

- Quyết  định số 453/2010/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức và tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng.