Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố (không thuộc diện UBND thành phố ký quyết định)

Đơn vị: 
Sở Nội vụ
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CÔNG CHỨC ,VIÊN CHỨC
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu  nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ xem xét, ra quyết định. Hồ sơ có nhiều hồ sơ thành phần thì mỗi hồ sơ thành phần kéo dài thời gian xử lý ½ ngày. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:      

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Công văn và danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (bản chính).

2. Biên bản họp của Hội đồng lương của cơ quan, đơn vị (bản chính).

3. Quyết định ngạch, bậc lương gần nhất (bản sao công chứng).

4. Các văn bản chứng nhận thành tích của cấp có thẩm quyền (bản sao công chứng).

- Số lượng: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:  06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ có nhiều hồ sơ thành phần thì mỗi hồ sơ thành phần kéo dài thời gian xử lý ½ ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ.  

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Công văn thoả thuận của Sở Nội vụ để Giám đốc sở, ngành và tương đương; Chủ tịch UBND cấp quận; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định theo thẩm quyền phân cấp quản lý.

* Lệ phí: Không.

   * Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố có đủ các điều kiện:

- Lập thành tích xuất sắc đã được cấp thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh.

- Còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để nâng bậc lương thường xuyên.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực  hiện chế  độ  nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Quyết  định số 2111/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Quyết định số 2586/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng

- Quyết định số 453/2010/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức và tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 * Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Công văn và danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (bản chính).

2. Biên bản họp của Hội đồng lương của cơ quan, đơn vị (bản chính).

3. Quyết định ngạch, bậc lương gần nhất (bản sao công chứng).

4. Các văn bản chứng nhận thành tích của cấp có thẩm quyền (bản sao công chứng).

- Số lượng: 01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu  nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

- Bước 2: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ xem xét, ra quyết định. Hồ sơ có nhiều hồ sơ thành phần thì mỗi hồ sơ thành phần kéo dài thời gian xử lý ½ ngày. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận “một cửa”, Sở Nội vụ.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực  hiện chế  độ  nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Quyết  định số 2111/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Quyết định số 2586/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hải Phòng

- Quyết định số 453/2010/QĐ-UBND ngày 24/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức và tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố Hải Phòng.