Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan

Đơn vị: 
Sở Văn hóa - Thể thao
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC VĂN HÓA
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan trong các trường hợp không thuộc thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua mạng thông tin điện tử đến Sở Văn hóa và Thể thao trước thời gian hết hạn nhận ảnh dự thi, liên hoan.

Bước 2:  Phòng Nghiệp vụ văn hóa Sở tham mưu cho Giám đốc xác nhận

Bước 3 : Gửi xác nhận bằng văn bản hoặc qua mạng thông tin điện tử

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Thông báo đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012).

- Số lượng hồ sơ: Một (01) văn bản.

* Thời hạn giải quyết:

07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo.

* Cách thức thực hiện:

Gửi thông báo bằng văn bản trực tiếp tại Sở Văn hóa và Thể thao hoặc qua mạng thông tin điện tử vào địa chỉ của Sở Văn hóa và Thể thao.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa và Thể thao

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Công văn phúc đáp.
* Phí, lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài thi/ liên hoan (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2013.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 * Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Thông báo đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012).

- Số lượng hồ sơ: Một (01) văn bản.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan trong các trường hợp không thuộc thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua mạng thông tin điện tử đến Sở Văn hóa và Thể thao trước thời gian hết hạn nhận ảnh dự thi, liên hoan.

Bước 2:  Phòng Nghiệp vụ văn hóa Sở tham mưu cho Giám đốc xác nhận

Bước 3 : Gửi xác nhận bằng văn bản hoặc qua mạng thông tin điện tử

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả

* Cách thức thực hiện:

Gửi thông báo bằng văn bản trực tiếp tại Sở Văn hóa và Thể thao hoặc qua mạng thông tin điện tử vào địa chỉ của Sở Văn hóa và Thể thao.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2013.