Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

Đơn vị: 
Sở Văn hóa - Thể thao
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC VĂN HÓA
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh trong các trường hợp không thuộc thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ  tới Sở Văn hóa và Thể thao (Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Bước 2: Bộ phận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển Hồ Sơ  cho Phòng Nghiệp vụ văn hóa Sở

Bước 3: Phòng Nghiệp vụ văn hóa Sở tham mưu cho Giám đốc sở trả lời

Bước 4:Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.

Sau khi được sự đồng ý của Sở Văn hóa và Thể thao, nếu có thay đổi một trong các nội dung đã đăng ký, tổ chức đề nghị tổ chức cuộc thi, liên hoan phải làm lại thủ tục đăng ký

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012).

b) Thể lệ cuộc thi hoặc nội dung chi tiết chương trình liên hoan, trong đó nêu rõ đơn vị tổ chức, đơn vị phối hợp, ban tổ chức, mục đích tổ chức, thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, nội dung, đối tượng tham gia, điều kiện tham gia, giải thưởng (nếu có);

c) Danh sách dự kiến ban giám khảo bao gồm ít nhất 2/3 thành viên là nhà nhiếp ảnh có uy tín và trình độ chuyên môn cao.

- Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

* Thời hạn giải quyết:

07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa và Thể thao

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn phúc đáp.
* Phí, lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2013.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 * Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012).

b) Thể lệ cuộc thi hoặc nội dung chi tiết chương trình liên hoan, trong đó nêu rõ đơn vị tổ chức, đơn vị phối hợp, ban tổ chức, mục đích tổ chức, thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, nội dung, đối tượng tham gia, điều kiện tham gia, giải thưởng (nếu có);

c) Danh sách dự kiến ban giám khảo bao gồm ít nhất 2/3 thành viên là nhà nhiếp ảnh có uy tín và trình độ chuyên môn cao.

- Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh trong các trường hợp không thuộc thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ  tới Sở Văn hóa và Thể thao (Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Bước 2: Bộ phận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển Hồ Sơ  cho Phòng Nghiệp vụ văn hóa Sở

Bước 3: Phòng Nghiệp vụ văn hóa Sở tham mưu cho Giám đốc sở trả lời

Bước 4:Tổ chức, cá nhân nhận kết quả.

Sau khi được sự đồng ý của Sở Văn hóa và Thể thao, nếu có thay đổi một trong các nội dung đã đăng ký, tổ chức đề nghị tổ chức cuộc thi, liên hoan phải làm lại thủ tục đăng ký

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2013.