Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư

Đơn vị: 
Sở Kế hoạch và Đầu Tư
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu;

- Bên mời thầu gửi thư mời thầu đến các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm phát hành HSMT, HSYC, thời gian đóng thầu, mở thầu.

- Trường hợp không áp dụng sơ tuyển, việc mời thầu được thực hiện theo quy định sau đây: Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Cách thức thực hiện:

  - Thư mời thầu: gửi trực tiếp đến nhà đầu tư trong danh sách ngắn

  - Thông báo mời sơ tuyển, mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.

* Thành phần hồ sơ: Không có        

* Số lượng hồ sơ:

* Thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiệnBên mời thầu

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): 300.000 đồng/gói/thứ tiếng(chưa bao gồm 10% VAT – Phụ lục III Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):Mẫu 10, mẫu 11, mẫu 13, mẫu 14 tại Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

- Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần hồ sơ: Không có        

* Số lượng hồ sơ:

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Bên mời thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu;

- Bên mời thầu gửi thư mời thầu đến các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm phát hành HSMT, HSYC, thời gian đóng thầu, mở thầu.

- Trường hợp không áp dụng sơ tuyển, việc mời thầu được thực hiện theo quy định sau đây: Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Cách thức thực hiện:

  - Thư mời thầu: gửi trực tiếp đến nhà đầu tư trong danh sách ngắn

  - Thông báo mời sơ tuyển, mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.

 

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

- Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.