Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức có yêu cầu miễn nhiệm Giám định viên tư pháp gửi hồ sơ đến UBND thành phố.

- Chủ tịch UBND thành phố miễn nhiệm Giám định viên tư pháp ở địa phương theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan chuyên môn của UBND sau khi người đứng đầu cơ quan chuyên môn thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tư pháp.

- Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định miễn nhiệm Giám định viên tư pháp và điều chỉnh danh sách Giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về Giám định viên tư pháp.

 Cách thức thực hiện: Chưa quy định cụ thể.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ :

+ Văn bản đề nghị miễn nhiệm Giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó;

+ Văn bản, giấy tờ chứng minh Giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10, Luật giám định tư pháp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp.

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm Giám định viên tư pháp.

 Phí, lệ phí: Không.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Giám định viên tư pháp bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

+ Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật giám định tư pháp;

+ Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật giám định tư pháp;

+ Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp;

+ Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật giám định tư pháp;

+ Theo đề nghị của Giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giám định tư pháp 2012;

- Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ :

+ Văn bản đề nghị miễn nhiệm Giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó;

+ Văn bản, giấy tờ chứng minh Giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10, Luật giám định tư pháp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức có yêu cầu miễn nhiệm Giám định viên tư pháp gửi hồ sơ đến UBND thành phố.

- Chủ tịch UBND thành phố miễn nhiệm Giám định viên tư pháp ở địa phương theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan chuyên môn của UBND sau khi người đứng đầu cơ quan chuyên môn thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tư pháp.

- Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định miễn nhiệm Giám định viên tư pháp và điều chỉnh danh sách Giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về Giám định viên tư pháp.

 Cách thức thực hiện: Chưa quy định cụ thể.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giám định tư pháp 2012;

- Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.