Miễn nhiệm đối với Báo cáo viên pháp luật thành phố

Đơn vị: 
Sở Tư pháp
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của Cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố, Công an thành phố, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Bộ chỉ huy biên phòng thành phố lập danh sách trình Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị mình xem xét, lập hồ sơ gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

- SởTư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định miễn nhiệm đối với báo cáo viên pháp luật thành phố.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính, ngoài bì ghi rõ hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

 Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+Danh sách trích ngang báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm Mẫu số: 02/BCVPL (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 /TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp);

+ Các văn bản, giấy tờ chứng minh báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân;

- Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Từ chối không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- BịTòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

 Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định xem xét, ra quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố HảiPhòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:SởTư pháp HảiPhòng.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Lệ phí: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

Tên mẫu đơn, tờ khai:Không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được thực hiện khi báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật;

- Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân;

- Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Từ chối không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

- BịTòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Thông tư 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự , thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, công nhân cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luận và một số biệt pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+Danh sách trích ngang báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm Mẫu số: 02/BCVPL (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013 /TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp);

+ Các văn bản, giấy tờ chứng minh báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân;

- Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Từ chối không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- BịTòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

 Số lượng hồ sơ:01 bộ.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của Cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố, Công an thành phố, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Bộ chỉ huy biên phòng thành phố lập danh sách trình Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị mình xem xét, lập hồ sơ gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

- SởTư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định miễn nhiệm đối với báo cáo viên pháp luật thành phố.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính, ngoài bì ghi rõ hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Thông tư 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự , thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, công nhân cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luận và một số biệt pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.