Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Đơn vị: 
Sở Xây dựng
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ
Cấp hành chính: 
UBND thành phố
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng (địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

- Bước 2: Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Bước 3: Trên cơ sở hồ sơ năng lực của Chủ đầu tư, Sở Xây dựng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố thành lập Tổ chuyên gia có sự tham gia của đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực của Chủ đầu tư.

- Bước 4: Trong trường hợp Chủ đầu tư có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư dự án thì Sở Xây dựng có Tờ trình kèm theo Biên bản làm việc của Tổ chuyên gia báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố đề nghị công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở.

- Bước 5:Chủ đầu t­ư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng.

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư, bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất của nhà đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện dự án;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo giấy tờ chứng minh có đủ số vốn được hoạt động kinh doanh bất động sản (vốn điều lệ) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

+ Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư áp dụng như quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

+ Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

-  30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký làm chủ đầu tư.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở hoặc văn bản thông báo trong trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện.

* Lệ phí:  không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nhà ở 2014.

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

- Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư, bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất của nhà đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện dự án;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo giấy tờ chứng minh có đủ số vốn được hoạt động kinh doanh bất động sản (vốn điều lệ) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

+ Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư áp dụng như quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

+ Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng (địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

- Bước 2: Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Bước 3: Trên cơ sở hồ sơ năng lực của Chủ đầu tư, Sở Xây dựng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố thành lập Tổ chuyên gia có sự tham gia của đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực của Chủ đầu tư.

- Bước 4: Trong trường hợp Chủ đầu tư có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư dự án thì Sở Xây dựng có Tờ trình kèm theo Biên bản làm việc của Tổ chuyên gia báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố đề nghị công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở.

- Bước 5:Chủ đầu t­ư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hải Phòng.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nhà ở 2014.

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

- Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

- Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng