Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Đơn vị: 
Sở Kế hoạch và Đầu Tư
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

  - Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị làm rõ HSMST, HSMT đến bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

Cách thức thực hiện:

Việc làm rõ HSMST, HSMT được bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:

- Gửi văn bản làm rõ cho các nhà đầu tư đã nhận HSMST, đã mua HSMST, HSMT;

- Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMST, HSMT mà các nhà đầu tư chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMST, HSMT gửi cho các nhà đầu tư đã mua HSMST, HSMT.

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị làm rõ HSMST;

- Tài liệu khác có liên quan.      

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.

* Thời hạn giải quyết

-Đối với làm rõ HSMST: Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 5 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý;

- Đối với làm rõ HSMT: Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 7 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 15 ngày (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

Cơ quan thực hiệnBên mời thầu

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân

Kết quả thực hiện thủ tục hành chínhQuyết định sửa đổi, Văn bản làm rõ HSMST, HSMT

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):  Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị làm rõ HSMST;

- Tài liệu khác có liên quan.      

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

  - Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị làm rõ HSMST, HSMT đến bên mời thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.

Cách thức thực hiện:

Việc làm rõ HSMST, HSMT được bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:

- Gửi văn bản làm rõ cho các nhà đầu tư đã nhận HSMST, đã mua HSMST, HSMT;

- Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMST, HSMT mà các nhà đầu tư chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMST, HSMT gửi cho các nhà đầu tư đã mua HSMST, HSMT.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.